Skip to main content
Report, 1999

Mätfel i provträdsvariabler och dess inverkan på precision och noggrannhet i volymskattningar

Broman, Nils; Christoffersson, Jan

Abstract

Riksskogstaxeringen införde 1983 mätning av en övre diameter på provträd. Övre diametern anges i cm och har mätts med en sk stångklave på 3 eller 5 meters höjd, beroende på provträdets storlek. Tanken med denna diametermätning har varit att utnyttja Brandels volymfunktioner ( funktionstyperna 05 och 09) för att höja precisionen (spridningen) och noggrannheten (systematisk avvikelse från sant värde) i volymskattningarna. Riksskogstaxeringen valde att tillfälligt för fältsäsongen 1993 slopa mätning av övre diameter på grund av resursbrist Man ställdes nu inför en situation då man kunde välja mellan att för 1993 års material tilldela provträd en övre diameter (direkt genom övre-diameter-funktioner eller indirekt genom översättningsfunktioner Näslundvolym --7 Brandelvolym) eller att använda sig av Näslunds eller Brandels funktioner som nyttjar brösthöjdsdiameter, trädhöjd, krongränshöjd och barktjocklek Vid arbetet med tilldelningsfunktioner uppkom snart frågeställningen om hur den slutliga precisionen i volymskattningar påverkas av osäkerheter i tilldelningsfunktioner samt mätfel i oberoende variabler som ingår i såväl tilldelningsfunktioner som olika volyrnfunktioner. För att försöka ge svar på detta, tillkom denna studie vars syften sammanfattas nedan.

Keywords

forest stands

Published in

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
1999,
Publisher: Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125885