Skip to main content
Report, 1996

En analys av skogstillståndet samt några alternativa avverkningsberäkningar för en stor del av Östads säteri

,

Abstract

Denna rapport innehåller strategiska och taktiska planer för större delen av Östad stiftelses skogsinnehav. Planerna är utförda med hjälp av Indelningspaketet (Jonsson m fl 1993) och med det geografiska informationssystemet SkoGIS. Arbetet har utförts av studenter tillhörande skogsfakulteten vid SLU, under kursen Primärproduktionens planering (betecknad UI-6) Fältinventeringen av skogstillståndet på den berörda fastigheten genomfördes av studenterna under två veckor kring månadsskiftet augusti-september 1996. Analyser och bearbetning av data ägde rum under kursens teoridel i Umeå, vilken pågick i fem veckor. I rapporten redovisas sju alternativa avverkningsplaner på strategisk och taktisk nivå. Planerna skiljer sig åt i avseende på realräntan och den framtida prisnivå som används i beräkningarna. Vilken ränta och prisnivå som skall användas bestäms av ägarna, styrelsen eller motsvarande beslutsfattare. Planeraren,(i vårt fall studenterna), ska fatta sådana beslut. De sju avverkningsplanerna skall därför enligt ovanstående resonemang ses som beslutsunderlag för Östads stiftelses ledning när den slutgiltiga valet av avverkningsplan tas. Syftet med Indelningspaketet (IP) är att ta fram en strategisk skoglig plan för den fastighet som analyseras. IP innehåller de viktigaste komponenterna för detta: målformulerings-, inventerings-, konsekvensberäkning-och optimeringskomponenter. De strategiska resultaten kan även användas effektivt i den följande taktiska planeringen m h a statistiska metoder. De taktiska planerna är framtagna m h a GIS (se ovan). Den taktiska planeringens mål är att tillfredsställa den strategiska (övergripande) planeringens mål vad gäller totala avverkningsnivåer och ekonomiskt resultat de närmaste 5-1 O åren. Samtidigt skall planeraren väga in andra viktiga faktorer, som samordning av resurserna areellt, naturvårdsaspekter och landskapseffekter mm. Med hjälp av med regressionsanalys skattade så kallade "inoptimalförluster" kan olika hänsyn på beståndsnivå vägas mot varandra på ett ekonomiskt rationellt sätt. Kort sagt kan man säga att maximala nyttan kan uppnås till minsta möjliga kostnad.

Keywords

forest inventories

Published in

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
1996,
Publisher: Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125888