Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report1999Open access

En analys av skogstillståndet samt några alternativa avverkningsberäkningar för Östads säteri : utförda av studenter vid Sveriges lantbruksuniversitet i samband med kurs i strategisk och taktisk skoglig planering år 1998

,

Abstract

Denna rapport innehåller strategiska och taktiska planer för stiftelsen Östads skogsinnehav. Till planernas framställning har planeringssystemet Indelningspaketet och det geografiska informationssystemet Arcwiew använts. Östadligger utanför Alingsås, cirka 4 mil öster om Göteborg ( 58° N, l2°30'E). Den totala arealen på fastigheten är 4600 ha, varav drygt 3400 ha är produktiv skogsmark. Den dominerande jordtypen är sandig morän. Medelboniteten på fastigheten är normal för det geografiska läget (boniteten är uppskattad till 8.lm3sk per ha och år). Detaljerade fakta om skogstillståndet finner man i kapitel 5 nedan. Landskapet innehåller stundom höga naturvärden med branter, sjöar och lövskog. Stora delar av fastigheten avverkades mycket intensivt under 1950-och 1960-talen och stora uppoffringar har gjorts under de senaste decennierna för att öka virkesförrådet. I närheten av mangårdsbyggnaderna ligger en halvö kallad Djurgården, vilken till stor del har ädellövskaraktär. Östads säteri och stiftelse har en intressant historia. Från år 1774, när egendomen blev donerad av en välbärgad handelsman, (N. Sahlgren) och till slutet av andra världskriget fungerade fastigheten som ett hem och som skola åt ungdomar från fattiga förhållanden. Senare bedrevs skogsbrukskola på fastigheten. Sedan 15 år tillbaka är stiftelsens huvuduppgift att stödja skoglig och agral utbildning och forskning, genom att upplåta mark för utbildning forskning och genom årliga ekonomiska bidrag till sådan verksamhet. Fastigheten är även berömd för att ha varit hem åt den person som "införde potatisen till Sverige", Jonas Alströmer. Den i arbetet beskrivna planeringen har utförts av studenter från skogsfakulteten i Umeå under en fördjupningskurs i skoglig planering, sedd ur ett företags perspektiv (SPLB 1 resp. SPLC31). Den inledande inventeringen, syftande till att beskriva utgångstillståndet på Östad och ge data för analyserna genomfördes av studenterna (uppdelade i två omgångar) från den 28 september till den 14 oktober 1998. Den största delen av analyserna utfördes under december 1998-januari 1999. För analyserna har även det under åren 1994-1997 av studenter insamlade materialet använts.

Keywords

forest inventories

Published in

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
1999,
Publisher: Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125890