Skip to main content
Report, 1999

Riksskogstaxeringen inför 2000-talet

,

Abstract

I denna arbetsrapport redovisas resultatet av ett stort antal utredningar kring Rik­ sskogstaxeringens (och till viss del även Ståndortskarteringens) framtida innehåll. Målet är att starta inventeringar med reviderat innehåll år 2003. Det aktuella arbetet har genomförts i form av ett flertal enmans-eller fåmansutredningar under hösten och vintern 1998/99, där respektive utredare granskat ett specifikt område. Vid två tillfällen har seminarier hållits där bakgrundsinformation och utredningsförslag pre­ senterats och diskuterats. Utredningarna ger ingen fullständig bild över tänkbart innehåll i en framtida taxer­ ing. Vid utformningen av utredningsdirektiven var strävan istället att någorlunda väl täcka in och utvärdera nuvarande innehåll (i Riksskogstaxeringen), samt även att närmare studera ett antal intressanta områden som i nuläget inte täcks in av verk­ samheten. Det aktuella arbetet ska ses som ett första viktigt steg på vägen mot att utmejsla det framtida innehållet i Riksskogstaxeringen. Vissa delar av ståndortskarteringen berörs också. Mycket arbete återstår dock och i detta förväntas den aktuella arbets­ rapporten att bli ett viktigt basdokument Flera slutsatser från utredningarna förelig­ ger i sådan form att de mer eller mindre direkt kan implementeras i en framtida tax­ ering. Andra frågor kräver fortsatt utredning eller pilotstudier. Åter andra frågor är ej berörda. Ett stort tack riktas till alla personer som deltagit i detta arbete, som utredare eller som idegivare i samband med seminarier.

Keywords

forest inventories

Published in

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
1999,
Publisher: Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125895