Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1997

Död ved i Sverige : statistik från Riksskogstaxeringen

Fridman, Jonas; Walheim, Mats

Abstract

För första gången kan resultat presenteras om mängden död ved i Sveriges skogar. I den­ na arbetsrapport redovisas resultaten från en landsomfattande inventering av drygt 22 000 provytor som genomförts av Riksskogstaxeringen vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå under åren 1994 och 1995. Studien kan sammanfattas i följande punkter: • På svensk skogsmark finns i genomsnitt6m3 död ved/hektar, dvs. sammanlagt 136 miljoner m3 • Död ved saknas på drygt 60% av de inventerade provytorna • I norra Norrland finns död ved på ca 50% av provytorna • Mest död ved, såväl totalt som per hektar, finns i norra Norrland, 53 milj m3 eller 7,8 m3jha • På storskogsbrukets arealer finns död ved på 47% av provytorna. Motsvarande andel för små­ skogsbruket är 32%. • 75% av den döda veden består av lågor, dvs. liggande döda träd och stamdelar som är mer ned­ brutna än stående döda träd • Ju äldre skogen är, desto mer död ved finns i den • Mängden död ved är dubbelt så stor i slutavverkningsmogna bestånd som på hyggen där slutav­- verkning nyligen skett

Keywords

forest trees

Published in

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
1997,
Publisher: Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet