Skip to main content
Report, 1998

Förslag till miljöindexsystem för naturtypen skog

Fridman, Jonas; Kihlblom, Dag; Söderberg, Ulf

Abstract

Följande rapport behandlar ett förslag till miljöindexsystem för naturtypen skqg. Arbetet har bedrivits som ett uppdrag åt Statens Naturvårdsverk (SNV) och har utförts av institutionen för skogstaxering, SLU i Umeå, i samarbete med Dag Kihlblom, skogsstyrelsen. SNV har i direktiven specificerat fyra olika skyddsområden att beakta vid utformningen av indexsystemet. Med de fyra skyddsobjekten som grund har delindex beräknats för fyra olika delområden inom naturtypen skog; l. skogsmarkens produktionsförmåga 2. Rekreation och estetiska värden 3. Biologisk mångfald 4. Skogen som resurs Variabier ur riksskogstaxeringens variabeluppsättning har testats och valts för respektive del område. Valda variabler skall sammantaget spegla tillståndet inom respektive del område. Dessutom har variablerna valts så att de skall vara enkla att förstå för gemene man, samt inte uppvisa för stora fluktuationer i tiden. Det senare som indikation på att precisionen i skatt­- ningen av respektive variabel är tillräckligt hög. För varje delområde har delindex beräknats som treårsmedelvärden genom att väga samman delområdets indikatorvariabler med subjektivt valda vikter. Delindex kan sägas vara ett vägt medelvärde av förändringen jämfört med en femårig basperiod (1983-1987). För respektive delindex har följande indikatorvariabler använts: l. skogsmarkens produktionsförmåga -Andelen gallringsskog med gräs som dominerande markvegetation -Andelen granar i åldern 61-80 år med mindre än 20% barrförluster 2. Rekreation och estetiska värden -Antalet träd/ha grövre än 1O cm som kvarlämnats efter slutavverkning -Andelen plant-, ung-och gallringsskog med ren granskog. -Virkesförrådet av lövträd -Andelen hygge över 6 ha 3. Biologisk mångfald -Andel gallringsskog med mer än 20 % löv -Antal tallar och lövträd l ha grövre än 30 cm i ung-och gallringsskog -Andelen gammal skog där inga åtgärder utförts under de senaste 25 åren -Torra träd/ha grövre än 1O cm på hyggen och i slutavverkningsskog -Årlig slutavverkningsareal -Andel skogsmark med slutenhet över 0.4 där sump eller vitmossa är dominerande bottenskilasarter -Biotopdiversitet 4. Skogen som resurs -Årlig avsatt tillväxt Genom att beräkna ett vägt medelvärde av de fyra delindex för varje treårsperiod har ett miljöindex för naturtypen skog konstruerats. Ä ven i detta steg har vikter subjektivt tilldelats respektive delindex. Resultaten av beräkningarna visar att delindex för skogsmarkens pro­ duktionsförmåga sjunkit och att delindex för rekreation och estetiska värden ökat jämfört med basperioden. Övriga delindex samt miljöindex visar inga säkerställda förändringar. Generellt kvarstår ett antal frågetecken gällande den typ av indexkonstruktion som detta arbete syftat till att framställa. Den stora frågan är om valda variabler, på ett riktigt och någorlunda fullständigt sätt, fångar in den egenskap som vi avsett att spegla. Detta gäller speciellt delindex för skogsmarkens produktionsförmåga. En stor osäkerhet ligger även i val av vikter vid såväl delindex- som miljöindexberäkning. Resultatet måste dock ses som ett relativt framkomligt instrument för sina översiktliga syften. Ett mycket viktigt påpekande är att inga jämförelser av indexnivåer mellan olika landsdelar låter sig göras.

Keywords

forests

Published in

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
1998,
Publisher: Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125897