Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1997

Textur i flygbilder för skattning av beståndsegenskaper

Hagner, Olle

Abstract

Textur i flygbilder i kombination med spektral signatur i satellitbilder kan ge en skattningsnoggrannhet på beståndsnivå för trädslagsfördelning (tall , gran, löv), virkesförråd och diameter som är likvärdig med konventionell relaskopinventering. Kombinationen av textur och spektral signatur ger väsentligt högre skattningsnoggrannhet än de enskilda komponenterna var för sig. Artificiella neurala nätverk kan användas för att modellera sambanden mellan textur, spektral signatur och beståndsegenskaper. Texturens orientering är en viktig komponent för skattning av beståndsegenskaper. Bilddata bör ha minst l meters upplösning för att inte viktig texturinformation skall förloras. Enskilda trädkronor kan identifieras i bilddata med l meters upplösning. Modellbaserad matchning av enskilda träd har större potential än statisti ska texturmått för praktisk inventering eftersom den kompenserar för varierande avbildningsgeometri och belysningsförhållanden och dessutom ger mer detaljerad information om beståndets sammansättning.

Keywords

forest stands

Published in

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
1997,
Publisher: Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125898