Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1997

Satellitfjärranalys för skogsföretag

Hagner, Olle

Abstract

Storskogsbruket investerar årligen stora belopp för att ta fram och underhålla information om skogsresursema. Under senare år har flera företag (Iggesund, SCA, MoDo m fl.) dessutom ökat detaljeringsgraden i den skogliga beskrivningen genom företagstäckande nyindelningar baserade på mätning och tolkning av flygbilder i avancerade stereoinstrument Eftersom bemanningen i fältorganisationen reducerats kraftigt samtidigt som GIS-baserade beslutsstödsysstem introduceras på bred front är behovet av aktuell bildinformation och effektiva rutiner för ajourhållning större än någonsin. Möjligheten att regelbundet avbilda stora arealer och upptäcka förändringar samt potentialen för objektiv statistisk analys och skattning av beståndsegenskaper är nyckeln till framgångsrikt utnyttjande av satellitbilder inom skogsbruket. Detta projekt har tillkommit mot bakgrund av det relativt måttliga utnyttjandet av satellitbilder inom det Svenska storskogsbruket Detta trots att satelliter med minst 30 meters upplösning funnits tillgängliga sedan 1982. Skogliga tillämpningar baserade på satellitbilder har prövats inom ramen för olika utvecklings-och demonstrationsprojekt Som regel har dock det praktiska skogsbruket dragit slutsatsen att bilddata och metodik visserligen är mycket intressanta och har stor utvecklingspotential men är ännu inte tillräckligt anpassade för praktiskt bruk. Det finns många tänkbara förklaringar till varför projekten sällan resulterat i operationell tillämpningar men följande faktorer har säkert haft stor betydelse: • Projekten har ofta utgått från teknikers visioner om vad som går att göra, vilket lätt leder till fokusering på mindre relevanta frågeställningar. Exempelvis så är skogsbrukare i allmänhet inte speciellt intresserade av tematiska vegetations-eller skogstypskartor­ oavsett klassningsnoggrannhet • Tillämpningarna har ofta baserats på tekniskt avancerad och dyrbar utrustning som dessutom kräver operatörer med specialistkompetens. Som exempel kan nämnas UNIX­ baserad GIS-och bildanalyssystem samt tidigare även specialiserad datorutrustning (t ex EBBA). Resultaten väcker ofta stort intresse men tilltänkta användare inser snabbt att utrustningen i sig omöjliggör en praktisk tillämpning. • satellitbildsprodukterna har ibland krävt mycket omfattande bearbetning och därigenom visats sig vara orimligt dyrbara i jämförelse med flygbilder som redan är ett väl inarbetat alternativ. Dessutom upplevs systemet för sökning av bilddata som ohanterligt. • Målsättningen har i vissa fall varit att försöka ersätta flygbilden i befintliga rutiner istället för att utveckla och anpassa rutinerna för att utnyttja satellitbildens unika egenskaper. satellitbildens sämre geometriska upplösning känns ovan för skogsbrukets fältpersonal och färgskalan i multispektrala satellitbilder kan vara förvirrande. Ett undantag är dock den operationella användningen av satellitbilder vid AssiDomän:s skogsförvaltningar i Lycksele (Västerbottens län) och Östersund (Jämtlands och Västemorrlands län). Den är en direkt följd av ett utvecklingsprojekt vid SLU (finansierat av Rymdstyrelsen och skogsstyrelsen) med målsättning att ta fram metodik och programvara specifikt anpassad för karthantering och satellitfjärranalys på distrikts-och förvaltningsnivå i det Norrländska storskogsbruket

Keywords

forest management; remote sensing; aerial surveying

Published in

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
1997,
Publisher: Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125899