Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2000

Åtgärdsprioriteter

Holm, Sören; Lundström, Anders

Abstract

I system för långsiktiga konsekvensanalyser behövs regler för hur val av objekt för olika åtgärder ska ske. För åtgärderna röjning, gallring, föryngringsavverkning och gödsling finns därför i Hugin-systemet olika regler för att beräkna "prioritetstal" för en provyta. Ett problem när provytor används som beräkningsenheter är att de kan avvika ganska kraftigt från medelvärdet för den åtgärdsenhet som den befinner sig i. Eftersom beslut tas för åtgärdsenheten och inte för den enskilda provytan, måste särskilda avsteg från provytebaserade prioriteringsregler göras. Dessutom bör avsteg göras för att efterlikna den faktiska skogsskötseln, som inte alltid stämmer överens med de aktuella prioriteringsreglerna. Inom projektet SKA 99 har en ny variant för val av objekt för åtgärd utvecklats. Syftet har varit att konstruera prioritetstal för användning i långsiktiga avverkningsberäkningar (som Hugin), baserade på hur åtgärder faktiskt har utförts, enligt information inhämtad från Riksskogstaxeringens permanenta provytor. I föreliggande rapport beskrivs dels den tidigare varianten av prioriteringsregler där rangordning sker efter angelägenhetsgrad med avseende på virkesproduktion, dels den nya varianten baserad på hur skogsägarna faktiskt valt objekt för olika åtgärder.

Keywords

forest management

Published in

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
2000,
Publisher: Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet