Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1997

Skattning av tillstånd och förändringar genom inventeringssimulering : en handledning till programpaketet "NVSIM"

Lämås, Tomas; Ståhl, Göran

Abstract

För att följa populationers utveckling över tiden inom ett givet område kan området ifråga inventeras vid olika tidpunkter. Den simulator som beskrivs i det följande är framtagen för att studera kostnadseffektiviteten (samband mellan noggrannhet och kostnad) för olika inventeringsmetoder i detta sammanhang. Objektiva inventeringsmetoder för vanligt förekommande skogliga objekt, som t ex ordinära levande träd, är välkända inom skogbruket Objekt av intresse för naturvården, som t ex gamla enskilda träd eller stående döda träd eller lågor, är däremot sällsynta. För att få kunskap om objektiva inventeringsmetoders kostnadseffektivitet i dessa sammanhang (sällsynta objekt) har tidigare en inventeringssimulator konstruerats (Ståhl och Lärnås 1995). Med förhållandevis små förändringar var det möjligt att modifiera denna till att simulera populationers förändringar över tiden, samt att, utöver skattning vid en enskild tidpunkt, även utföra skattningar av förändringar. Modifieringarna utfördes under 1997 på uppdrag av Naturvårsverket och programpaketet som den nya simulatorn består av har getts namnet "NVSIM". Med sitt ursprung i den tidigare simulatorn, är den inte "optimal" i alla avseenden, t ex är vissa simuleringar tidskrävande. NVSIM genererar populationer med en täthet (antal individer per arealenhet) och rumslig fördelning i utgångsläget som specificeras av användaren. Avgång samt tillskott av individer, med avseende på täthet och rumslig fördelning, till en senare tidpunkt specificeras även. Inventeringar, med ett antal olika metoder, av området kan sedan simuleras. Med individ avses ett godtyckligt objekt. Individer kan t ex utgöras av enskilda växter eller djur men kan även avse t ex substrat för växter och djur. Ett exempel på det senare är döda stående träd eller lågor. Simulatorn består av tre enheter (Fig. l). Med den första enheten, populationssimulatorn, genereras populationen. Önskade egenskaper hos populationen (täthet och rumslig fördelning) anges i en styrfiL Populationssimulatorn genererar tre filer som beskriver populationen vid tidpunkt l, tidpunkt 2 samt förändringen av populationen. Inventeringar kan sedan utföras med den andra enheten, inventeringssimulatorn. Inventeringarnas utformning anges i en styrfiL En grafisk bild av enbart populationen eller populationen tillsammans med utfall av inventeringen (läge för provytor eller bälten samt resultatuppgifter) kan erhållas med den tredje enheten, den grafiska enheten. Inventeringssimulatorn hanterar tre inventeringsmetoder; bältesinventering, cirkelyteinventering och kvadratyteinventering. Används förändringsbilden så motsvarar inventeringen en inventering med fasta provytor eller bälten, dvs samma lägen vid vid båda tidpunkterna. Två fall av registre­- ringar på ytor/bälten utförs. Dels registreras samtliga individer; registrering av antal, dels registreras endast huruvida individer förekommer inom ytor/bälten (ev. inom delar av ytor/bälten); registrering av förekomst. Programmen i populations-och inventeringssimulatorn är programmerade i Fortran medan programmet i den grafiska enheten är programmerat i Turbo Pascal.

Keywords

plant population

Published in

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
1997,
Publisher: Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet