Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1998

Skogsmark, samt träd och buskmark inom fjällområdet

Löfgren, Per

Abstract

Detta arbete ska bedömas mot bakgrund av att den tillgängliga tiden varit begränsad till tre veckor. De resultat som redovisas ska alltså betraktas som relativt grova Överslagsberäkningar. Målen med arbetet var att: • På basis av den Internationella defmitionen av Skogsmark resp. Träd- och Buskmark (se nedan) skatta den areella omfattningen av dessa Ägoslag inom de Områden ovanför gränsen för svårföryngrad Skog, som enligt Riksskogstaxeringen klassas som Fjäll resp. fridlyst Mark (Anon. 1997). • Skatta den totala arealen "egentliga" Fjällområden, d.v.s. den totala arealen Fjällbjörkskog och Fjällhed av olika slag (oavsett fridlyst eller ej), samt hur dessa arealer fördelar sig på åtkomlighet i termer av närhet till Bilväg och lokal terrängsvårighet Skälen till att Studien genomfördes var dels ett behov att i Internationell statistik kunna ange Sveriges totala Skogsmarksareal enligt vedertagna definitioner, dels ett behov att för en utredning av en eventuell framtida Fjäll­ inventering erhålla ett planeringsunderlag. I Internationella Statistiksammanhang används en annorlunda definition av Skogsmark än den i Sverige -1997- gängse använda. Istället för att dra en Gränslinje vid produktionsförmågan l Skogskubikmeter per Hektar och År (den Svenska defmitionen) fokuseras på Trädens krontäckning och höjd. Såsom Skogsmark (jorest) räknas - internationellt och i denna Rapport-sådan Mark som har eller har potential att bära Träd med en krontäckning om minst 10% och en höjd om minst 5 meter. Mark som i huvudsak används för Jordbruk räknas ej och ett Områdes Yta måste vara minst 0.25 Hektar (vilket är specifikt för Sverige; Siffran 0.5 hektar gäller annars som standard). Detta innebär att stora arealer som i Sverige traditionellt klassats som Impediment (trädbevuxna Myrar, Hällmarkstallskog, Fjällbjörkskog, etc.) enligt den internationella systematiken istället klassas som Skogsmark. Såsom Träd- och Buskmark (other wooded Land) räknas -Internationellt och i denna Rapport -sådan Mark som bär Träd om minst 5 meters höjd med en krontäckning i intervallet 5-10%, eller sådan Mark som är täckt av Buskar vars täckningsgrad överstiger l 0%. Mark som i huvudsak används för Jordbruk räknas ej och ett Områdes Yta måste vara minst 0.25 Hektar (med samma förbehåll som för Skogsmarken). Inom ramen för detta arbete gjordes även det intuitiva tillägget att Buskar måste vara högre än 0.5 meter för att räknas, och t. ex. Fjällhedar täckta av Salix hebacea eller Salix reticulata ingår inte som Träd-och Buskmark

Keywords

skogsmark; trädmark; buskmark; fjäll; internationella ägoslagsdefinitioner

Published in

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
1998,
Publisher: Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125907