Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2000Open access

Komplement till rikstaxen 75 år

Segebaden, Gustaf von

Abstract

Som framgår av förordet i Rapporten1, visade det sig i ett Skede vara nödvändigt att skära ned Manus. Det som då togs bort var i allt väsentligt Referat av Diskussioner vid olika Samman­ komster samt av Anslags- och Budgetbehandlingar. Emellertid kan även dessa delar, som ger en mera detaljerad Bild av Skeendet, ha ett visst bevarandeintresse. De har därför samman­ ställts i detta "komplement" till Rapporten. Kommissionen, som alltså fick sitt Uppdrag den 10 december 1908, arbetade snabbt och kun­ de redan den 30 Mars 1909 avrapportera detta till Skogsvårdsstyrelserna. Under tiden hade Landssekreteraren Axel Schotte (1860-1923), med hänvisning till Wedholms Motion och Ut­ skottsutlåtandet, väckt en Motion i Riksdagen om Anslag till Undersökning av Landets Skogs­ tillgångar, där han bl. a. skriver: "En mera utvecklad Lagstiftning till reglerande af Landets hus­ hållning med sina Skogar är trängande och det i högre grad ju mer det kan befaras att Skogska­ pitalet årligen minskas i stället för att vidmakthållas. Hvarje sådan Lagstiftning blir emellertid mer eller mindre irrande och oviss till sina verkningar, om tillgång ej finnes till systematiskt utförda sakkunniga Undersökningar om tillväxten och Virkeskonsumtionen. Stödd på sådana Undersökningar kan Lagstiftningen också lättare anpassas efter olika Landsändars behof. Då de ifrågasatta Undersökningarna och deras bearbetande torde taga 4 år i anspråk, synes hvarje uppskof med deras igångsättande böra om möjligt undvikas."

Keywords

riksskogstaxering; taxering; historia

Published in

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
2000,
Publisher: Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125914