Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2003

Mögelproblem i samband med risrensning inom riksskogstaxeringen : en studie för att kartlägga eventuella arbetsmiljörisker

Ståhl, Göran; Blomquist, Göran; Eriksson, Allan

Abstract

En av flera Målsättningar med Riksskogstaxeringen är att få underlag for att beräkna den årliga Avverkningen i Sveriges Skogar, samt att fordela denna på Avverkningsformer, Regioner och Trädkaraktäristiska som avverkade Träds Åldrar och Diametrar. Underlag for dessa Beräkningar erhålls dels från Återinventering av permanenta Provytor, vilka besöks med 5-lO Års mellanrum, dels från s.k. Stubbytor på vilka Stubbar från nyligen avverkade Träd mäts in. Stubbytorna Inventeras om Avverkning genomforts under den senaste Säsongen, d.v.s. under tiden mellan foregående och innevarande Års Knoppsprickning. Den aktuella Rapporten rör en Arbetsmiljöfråga i samband med Arbetet på Stubbytor. För att säkerställa att alla Stubbar (på en Provyta med 7 meters Radie) hittas och mäts in, ska Avverk­ ningsavfall avlägsnas från Provytan innan Mätningarna påbörjas. I samband med detta Arbete forekornrner ofta att Mögelsporer sprids i Luften. Viss osäkerhet råder om vilka Hälsorisker som eventuellt är forknippade med det aktuella Arbetsmomentet. Risdragning genomfors i normalfallet ungefår l gång i Veckan under Fältarbetssäsongen, även om ett visst lag kan kornrna att utfora ett stort antal Risdragningar under en kortare Period som en foljd av att Provytorna är slumpvis utlagda. Tiden for att genomfora Momentet varierar mellan ca 5-60 Minuter på en enskild Provyta. Syftet med den aktuella Studien var att genomfora Mätningar av Mögelhalten i Luften i samband med Risrensning på Stubbytor, utvärdera vilka Hälsorisker som foreligger, samt foreslå Åtgärder for att minimera Riskerna i samband med detta Arbete. Provtagning och Analyser genomfordes under Säsongen 2003. Hygieniska Gränsvärden for Mögelsporer i Luft saknas for närvarande. För tolkningen av Mätvärdena svarade Docent Göran Blomquis

Keywords

rikstaxering; taxering; arbetsförhållande; stubbytor; rissanering

Published in

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
2003,
Publisher: Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet

UKÄ Subject classification

Forest Science
Environmental Health and Occupational Health

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125915