Skip to main content
Report, 1999

Fjällinventering

Löfgren, Per; Ståhl, Göran; Walheim, Mats

Abstract

l denna Arbetsrapport redovisas Resultaten av en Utredning som genomförts vid Institutionen för Skoglig Resurshushållning och Geomatik på Uppdrag av Naturvårdsverket. Syftet var att utreda Innehåll och Design för en eventuell framtida storskalig Fjällinventering. Omfattningen av Uppdraget var att nå fram till ett läge där nästa steg vore att genomföra inledande Pilotstudier. Behovet av Data från Fjällområdet och tänkbara Metoder att samla in desamma har varit föremål för flera tidigare Studier. Resultaten av dessa har varit viktiga Basdokument i den aktuella Utredningen. Vad gäller Innehållet i en Fjällinventering är Frågor i anslutning Vegetationen och Förändringar i Vegetationens sammansättning centrala. En rad andra Frågor för vilka Data från Fjällområdet efterfrågas diskuteras också. Inventeringen föreslås baseras på befintlig Förhandsinformation från Fjällområdet. Denna används för att dela upp Området i någorlunda homogena Polygoner, vilka förs till olika Stratum. Stickprov av Polygoner väljs sedan Stratumvis. De aktuella Polygonema kan liknas vid Riksskogstaxeringens Trakter. Inom dem görs Mätningar på Provytor och längs Linjetransekter motsvarande en dags Arbete för ett Inventeringslag. För att begränsa antalet längre Förflyttningar-som ofta torde kräva Helikopter -bör Polygonerna slumpas ut på ett sådant sätt att ett Inventeringlag kan upprätta Basläger kring vilka ett flertal Polygoner återfinns inom rimligt Gångavstånd. Vid Studier av nödvändig Dimensionering framgick att minsta relevanta omfattning av en Fjällinven­ tering är ca 200 Polygoner. Ett lämpligt antal bedöms dock vara minst 800 stycken, motsvarande en årlig kostnad om (minst) ca 2.2 miljoner Kronor. Eftersom förändringar snarare än tillstånd normalt efterfrågas föreslås alla Mätningar bli utförda på permanenta Provytor

Keywords

hög landområden; datasamling; vegetation; miljökonsekvensbedömning; Sverige

Published in

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
1999,
Publisher: Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet

UKÄ Subject classification

Soil Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125916