Skip to main content
Report, 1998

Brattåkerinventeringen

Wallerman, Jörgen

Abstract

Under 1995 startades Projektet "Inventering och Planering av ett Avdelningsfritt Skogsbruk" som syftar till att utveckla en Inventerings-och Planeringsmodell för ett Avdelningsfritt Skogsbruk. Ett led i detta är att tillämpa Iden på en Projektfastighet, Brattåker utanför Vindeln. Den första delen av Projektet består av att genomföra en Anpassad Inventering för Insamling av Skogliga Data, där en Avdelningsindelning av Skogen inte behövs. Den andra Delen av att med Inventeringens Data utveckla Metoder för att skatta Skogliga Parametrar rumsligt kontinuerligt. I den tredje Delen ska en ny Planeringsmodell utvecklas, där bland annat Metoder att bilda Åtgärdsenheter är en central del. Brattåker ägs av MoDo och var tänkt att nyindelas inom kort, men istället för att genomföra en traditionell avdelningsvis Inventering bekostade MoDo Projektets anpassade Inventering. Dessutom genomförde MoDo i egen regi en traditionell Flygbildstolkning i Stereoinstrument av Området, med Avdelningsavfattning och Subjektiv Skattning av några Avdelningsparametrar. Detta gjordes eftersom MoDo behövde en ny, traditionell Avdelningsdatabas skattad med hjälp av den Anpassade Inventeringen. Skattning av en Avdelningsdatabas ingick som ett villkor för finansieringen och skall därför genomföras inom Projektet. En Avdelningsdatabas behövs dessutom för flera andra Forskningsprojekt på SLU, bland annat i ett Projekt som studerar effekter av Fragmentering av Skogen. Inventeringen av Brattåker genomfördes Sommaren 1996 och följdes av Rättning och en första sammanställning av Data. I denna Rapport sammanfattas Arbetet som följde därefter. En Databas med direkta Inventeringsdata och Skattade Parametrar på Ytnivå sammanställdes och användes tillsammans med Flygbildstolkningen för att Skatta en Avdelningsdatabas. För att kunna använda Inventeringens data, som inte är kopplat till Avdelningsgränser, till att Skatta Avdelningsparametrar användes Metoder som producerar rumsligt kontinuerliga Skattningar. Tre sådana Metoder provades; Ordinary Kriging, Neurala Nätverk med olika Indata, och en kombination av de båda. Med dessa Skattades varje Parameter på ett Raster med 20x20m Cellstorlek. Avdelningsskattningar bildades med Medelvärdet av Cellerna inom varje Avdelning. För att kunna utvärdera Metoderna användes ytterligare ett Datamaterial från Brattåker med Omgivning i denna Studie. skillnaderna mellan Metoderna var små, men ett av de Neurala Nätverken utvaldes som den bästa Metoden och användes till att Skatta Avdelningsdatabasen. Arbetet med att Skatta en Avdelningsdatabas för Brattåker var inte enkelt eftersom det krävde en kombinering av flera Datakällor med olika Definitioner och Kvaliteter. Detta tycks märkligt vid en första anblick, men är naturligtvis ett Resultat av att varken Inventeringen eller Projektet som sådant syftar till att använda Avdelningsbegreppet Skattningen av Avdelningsdatabasen är inte ett direkt led i Projektets Metodutveckling utan är mer en Leverans till MoDo Skog AB.

Keywords

skogens inventeringar; data samling; data analys

Published in

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
1998,
Publisher: Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125919