Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report1998Open access

Dubbelspolade urinsorterande toaletter : driftserfarenheter och problemuppföljning

Burström, Anna; Jönsson, Håkan

Abstract

Urinsortering är en kompletterande funktion till avloppssystemen som en del anser är det bästa sättet att sluta kretsloppet mellan stad och land. För att få en uppfattning om systemets funktion gjordes en enkätundersökning samt inspektion av urinledningssystemet från toalett till tank. Enkäten omfattade tre områden med DS-toaletten från WM- Ekologen AB och två med toaletten Dubbletten från BB Innovation & Co AB. I enkäten frågades om de boende upplevde besvär med lukt, rengöringen, utformningen av toaletten och spolfunktionen samt hur toalettpapper efter urinering hanterades. Andra frågor på enkäten berörde de boendes inställning till urinsorterande toaletter samt deras tro på systemets framtid. Enkäten syftade bland annat till att utreda om det förekom att vattenlåset i toalettens urindel satte igen, vad dessa igensättningar i så fall bestod av samt hur svåra de var att avlägsna. Enkätsvaren visade att toaletterna luktade aningen mer än konventionella toaletter. Ett fåtal personer hade haft stora problem med lukt men detta hade blivit åtgärd. Odören hade många gånger uppstått p.g.a. felaktig installation och när denna rättats till hade även luktproblemen försvunnit. Några personer ansåg dock fortfarande att de urinsorterande toaletterna luktade lite mer än konventionella. Problemet var dock litet. På en skala från ett till sex ombads de tillfrågade ange sin tilltro till systemets framtida utbredning. Ett betydde att systemet inte har någon framtid alls och sex betydde att urinsortering kommer att vara vanlig i framtiden. Medeltalet för alla områdena låg mellan 4,1 till 4,6. De boende var också överlag positiva till att ha urinsorterande toaletter i sina bostäder, medel låg över 5,4 i alla områden utom i ett, Palsternackan, där det var 4,9. Enligt inkomna svar var rengöringen av toaletterna, jämfört med en konventionell toalett, mer arbetskrävande för en av toaletterna, medan den andra var något lättare att rengöra. Problemet är att fekalier ofta fastnar på porslinet. Den funktion som spolar rent urinskålen på toaletterna, urinspolningen, fungerar inte tillfredsställande på någon av modellerna. Detta problem bedöms inte vara speciellt svårt att åtgärda men det kräver produktutveckling. I enkäten frågades efter hur länge toaletten varit i bruk samt hur många gånger familjen/personen hade haft stopp i vattenlåset. Det visades sig att efter 4 000 beräknade användningar var det bara tre, av 96, hushåll som inte haft stopp eller dåligt flöde i vattenlåset. De flesta, 77 % av de undersökta stoppen, orsakades av hår eller strån från borstar. Dessa stopp var lätta att åtgärda. Det fanns dock några stopp som var mycket svåra att avlägsna. Dessa stopp orsakades av utfällningar vilka bildade hårda avlagringar i urinledningens vattenlås. Avlagringarna innehöll höga halter fosfor, kalcium, magnesium och, i de fall urinledningen var av koppar, även koppar. I två områden undersöktes urinledningssystemet från vattenlås till uppsamlingstank. Där ledningen hade bra fall, ca 1 cm per meter, och en diameter på 110 mm, fanns ytterst lite slam och inga tecken på framtida problem. I ledningar av mindre dimension (50 mm) och/eller med sämre fall hade mycket slam samlats. Där ledningarna hade bakfall samlades också mycket slam. Slammet gick dock lätt att spola bort med vatten. Funktionen hos horisontella ledningar med diametrar mellan 50 och 110 mm och korrekt fall (1 cm per meter) har tyvärr inte kunnat studeras.

Keywords

Urinseparation; Avlopp; Källsortering

Published in

Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik
1998,
Publisher: Institutionen för lantbruksteknik, Sveriges lantbruksuniversitet