Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2007

Besättningsstudier av system med elektronisk utfodring (ESF) till dräktiga suggor

Olsson, Anne-Charlotte; Andersson, Mats; Botermans, Jos; Rantzer, Dan; Svendsen, Jørgen

Abstract

Jämförs investeringskostnaderna mellan olika inhysningssystem till dräktiga suggor visar sig tranponder- eller det s.k ESF-systemet (electronic sow feeding) vara mycket konkurrenskraftigt. Detta är troligen en av orsakerna till den stora utbredning systemet numera har bl. a. i Danmark och Storbritannien. Att systemet är relativt flexibelt vad gäller suggantal och gruppstorlekar samt att det påstås ombesörja en individuell utfodring av varje sugga även då suggorna är lösgående är andra fördelar. I Sverige var första generationens ESF- stationer populära redan för snart 20 år sedan. Då konstaterades att systemet vara förknippat med en del problem och brister. I den utvärdering av andra generationens ESF-system, som utförts i denna undersökning, har två fabrikat av ESF-stationer (Typ A och Typ B) studerats i tre besättningar: två i Sverige och en i Danmark. I samtliga besättningar har utförts manuella funktionsstudier i samband med utfodringen i foderstationerna samt registreringar av skador och hälsostörningar. I besättning 1 har dessutom samlats in och bearbetats uppgifter om suggornas besök i foderstationerna (antal besök, tider för besök, utmatade fodermängder m.m.) under en hel dräktighetsperiod. Utvärderingen visar att foderstationernas tekniska funktion förbättrats avsevärt. De är kraftiga och robusta och styrningen av ingångsgrindarna, som utsätts för störst påfrestningar, sker nu m.h.a. tryckluft vilket tillgodoser en tillförlitlig funktion. Resultaten från studierna av köbildning och konflikter vid automaterna samt från skaderegistreringarna visar dock att den biologiska funktionen inte är optimal. Bl.a. registrerades en förhöjd förekomst av vulva-bitningar jämfört med i system med synkroniserad utfodring i ätbås. Förekomst av särpräglade bitskador vid svansroten relateras också till utfodringssystemet. Avslutningsvis slås fast att om man väljer ESF som system för inhysning av sina dräktiga suggor måste man vara medveten om de inneboende biologiska problem man samtidigt väljer. Då det gäller ESF-systemet är val av skötsel-rutiner, tillgång till halm eller grovfoder för sysselsättning, inställningar av foderstationerna, djurflöden och planlösningar kanske viktigare än val av utfodringsstation för att få en lyckad investering. Att ha väl fungerande inlärningsrutiner för nya djur samt tillräckligt med sjukboxar, för sådana djur som p.g.a. benproblem eller liknande inte klarar att äta i foderstationerna, är andra detaljer som är väsentliga för att få en bra helhetslösning.

Keywords

inhysningssystem, ESF, dräktiga suggor, foderstationer

Published in

Landskap, trädgård, jordbruk : rapportserie
2007,
Publisher: Lantbrukets byggnadsteknik och djurhållning, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125962