Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2006

Erosion och erosionskydd i vattenmiljöer

Carlsson, Jennifer; Persson, Jesper

Abstract

Om små vattenanläggningar skadas genom erosion blir det ingen större katastrof, som i fallet med kollapsande kraftverksdammar med efterföljande flodvåg, men konsekvensen kan fortfarande vara betydande för enskilda personer och för den lokala naturmiljön. Det finns däremot ingen anledning till att mindre system skall dimensioneras och utformas sämre bara för att konsekvenserna kan ses som ”ringa”. Till detta kan det sägas att det är lika illa med underdimensionerade system med ökad erosionsrisk som för överdimensionerade system med stora ekonomiska kostnader och onaturligt utseende. Det är med andra ord lika bra att alla vattenmiljöer erosionssäkras rätt från början. Det finns en del svenska och utländska handböcker på marknaden som behandlar hur man dimensionerar och utformar mindre vattensystem som dammar och mindre vattendrag. Dessvärre behandlas sällan erosion och erosionsskydd. Inte heller behandlas erosionsskydd för små vattenmiljöer med överdriven iver på civilingenjörs-, biolog-, landskapsingenjörs och landskapsarkitektutbildningarna. Den här rapporten syftar därför till att sammanställa kunskap om erosion och erosionsskydd för vattenmiljöer med fokus på småskaliga system. Målsättningen är att rapporten skall fungera som en introduktion till ämnet erosion och erosionsskydd för alla som har intresse av att projektera, reparera eller sköta vattenanläggningar. Målgruppen är allt från studenter, konsulter till intresserade privatpersoner. Rapporten avgränsar sig till att allmänt beskriva erosionsprocesser, material, skyddslager, samt dimensionering och utformning av erosionsskydd av slänter, botten och mindre jordvallar. Sist i rapporten finns även exempel på erosionsskador, beskrivna med text och bilder. Grunden för arbetet består i två svenska manualer om erosionsskydd som givits ut av Vägverket: Erosionsskydd i vatten vid väg- och brobyggnad och Utförande av erosionsskydd i vatten vid brobyggnad, samt tre norska manualer: Små dammer, Veiledning for planlegging, bygging og vedlikehold; Planter skaper bedre miljø: 1 Veileder; och Vassdragshåndboka: Håndbok i forbygningsteknikk og vassdragsmiljo. I Svensk Byggtjänsts Anläggnings AMA 98, finns dock inget skrivit som berör erosionsskydd i vattenmiljöer.

Keywords

erosion; erosionsskydd; vatten; erosionsskador

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för landskaps- och trädgårdsteknik)
2006,
Publisher: Institutionen för landskaps- och trädgårdsteknik, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125985