Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2008

Markkartering anpassad för precisionsodling

Eriksson, Emma

Abstract

Att markkartera är ett sätt att skaffa information om hur variationen i textur, mullhalt och viktiga växtnäringsämnen ser ut på skiftesnivå. Med kunskap om hur åkerns förutsättningar varierar kan insatserna t.ex. kalkning och PK-gödsling justeras vilket kan leda till både bättre kvalitet, mindre miljöpåverkan och bättre ekonomi. Dagens analysmetoder vid markkartering är både dyra och tidskrävande. För att få jordbrukare att använda sig av en markkartering med tätare provtagning som är bättre anpassad för precisionsodlingsåtgärder krävs en metod med hög kvalitet till ett rimligt pris. Målet med studien var att minska antalet jordprov som analyseras på konventionellt sätt genom att göra lokala kalibreringar för ler och mullhalt med nära infraröd reflektans (NIR) spektroskopi och därmed sänka kostnaden. Resultaten utvärderades genom att jämföra ler-, mullhalts och kalkbehovskartor från traditionell markkartering med NIR-strategin. Studien ägde rum på Bränneberg, en gård ca 25 km väster om Skara och skiftet som markkarterades var på 68,5 ha. Vid traditionell markkartering tas ca 1 prov/ha och jordart analyseras ofta på vart annat prov. Detta innebar 34 prov för att bestämma ler- och mullhalt enligt traditionell markkartering i denna studie. Med NIR-strategin togs 138 prov (2 prov/ha) som alla mättes med NIR i labb. Tjugofem av dessa analyserades även på traditionellt vis och ingick i kalibreringen av NIR-modeller som sedan användes för att prediktera de resterande 113 proven. I och med snabba och billiga NIR-mätningar och färre traditionella analyser kan NIR-strategin användas till ungefär samma kostnad som den traditionella markkarteringen trots att betydligt fler jordprov ingår. Studien innefattade också NIRkalibreringar för mätningar gjorda direkt i fält vilket skulle kunna sänka kostnaden ytterligare. Tidigare studier med lokala NIR-kalibreringar på gårdsnivå har visat på goda korrelationer mellan ler- och mullhalter analyserade på traditionellt vis och bestämda med NIR-teknik. I denna studie blev kartvalideringen något bättre för NIRmodellen än den traditionella markkarteringen. Korrelationerna mellan beräknade och uppmätta ler- och mullhalt var dock inte lika bra som i tidigare studier. Detta kan förklaras av att variationen i fält var väldigt liten, lerhalten rörde sig mellan 37 och 59 % och mullhalten mellan 3.0 och 4.9 %. Felen i NIR-modellerna var däremot låga (0,13 % mull och som bäst 2,95 % ler) och jämförbara med tidigare studier. Denna studie tillsammans med tidigare studier visar att NIR strategin har potential. Den största nyttan finns dock på fält med större variation än fältet i denna studie. NIR-modellerna konstruerad efter mätningar direkt i fält såg bra ut i jämförelse med modellerna gjord efter labbmätningarna vilket är lovande för vidare utveckling av fältmätningar.

Keywords

nära infraröd reflektans spektroskopi; jordprov

Published in

Precisionsodling
2008,
ISBN: 978-91-85911-78-3
Publisher: Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125997