Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2006

Bekämpningsmedelsrester i ytvatten 2003 – 2005, ett avrinningsområde i Örebro län

Törnquist, Mirja; Kreuger, Jenny; Grahn, Pelle

Abstract

Rapporten redovisar resultaten från vattenprovtagning inom en undersökning utförd av Länsstyrelsen i Örebro län under åren 2003 till 2005. Undersökningen utfördes i ett vattendrag inom ett avrinningsområde som ingår i den regionala miljöövervakningen på Jordbruksmark. Avrinningsområdet består till 70% av åkermark, där odlingen domineras av potatis och spannmålsodling. Området är till stor del invallat och avvattningen sker genom pumpning. Huvuddelen av åkermarken utgörs av mulljordar, och detta skiljer sig från de s.k. intensivområdena inom den nationella miljöövervakningen där jordarna huvudsakligen är mineraljordar. Vattenproverna analyserades på sitt innehåll av bekämpningsmedelsrester, totalt 79 olika enskilda substanser, och sammanlagt 54 prover togs. Av de undersökta substanserna var 59 substanser någon gång under undersökningsperioden godkända för försäljning. • Sammanlagt 21 olika substanser har påträffats i vattendraget under åren 2003 till 2005. Flest substanser påträffades 2003 då 14 hittades. Övriga år påträffades 10 respektive 12 olika substanser vid ett eller fler tillfällen. • Minst en substans har påträffats i alla prov utom ett. Som mest påträffades nio substanser i ett prov taget 2003. Högsta sammanlagda halt i ett prov uppmättes till 0,66 μg/l i ett prov taget 2003. Högsta enskilda halten av en substans (metalaxyl) uppmättes i samma prov. De uppmätta halterna i området var generellt lägre än motsvarande halter som uppmätts inom den nationella miljöövervakningen. • Den vanligaste förekommande substansen var svampmedlet metalaxyl som påträffades i över 80% av samtliga prover. Metalaxyl var också den substans som påträffades oftast i halter över 0,1 μg/l. Högst halt var 0,34 μg/l. Det vanligast förekommande ogräsmedlet var MCPA. • Inga substanser påträffades i halter över riktvärdena framtagna av Kemikalieinspektionen. • Transporten av bekämpningsmedel ut ur avrinningsområdet har varierat mellan 56 g och 370 g. Metalaxyl beräknades stå för den största mängden uttransporterad substans med 178 g under provtagningssäsongen 2003. • Åtta analyserade metaller förekom i högre halter i vatten från området i Närke än i vatten från övriga intensivområden inom miljöövervakningen. Förekomsten av metaller är i vissa fall i så höga halter att det finns risk för de vattenlevande organismerna i vattendraget. • Det rekommenderas att fördjupa studierna av metallförekomster i vattendraget. Även att följa upp användningen av svampmedel i området är önskvärt, och undersöka eventuell förekomst i vattendraget av de svampmedlen med utbredd användning.

Keywords

bekämpningsmedel; bekämpningsmedelsrester; ytvatten; transport

Published in

Ekohydrologi
2006,
Publisher: Avdelningen för vattenvårdslära, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/126013