Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2008

Typområden på jordbruksmark i Östergötland : utvärdering av undersökningar utförda 1988-2007

Kyllmar, Katarina; Andersson, Stefan; Kynkäänniemi, Pia

Abstract

Inom miljöövervakningsprogrammet Typområden på jordbruksmark har tre små jordbruksdominerade avrinningsområden i Östergötland undersökts för sambandet mellan odling och växtnäringsförluster till vatten. Undersökningarna startade 1988 i samtliga tre typområden. Lantbrukarna i typområdena har intervjuats om odlingen på sina fält för ett antal år och utflödet av näringsämnen har mätts i bäcken. Typområdena ligger i Götalands norra slättbygder utgör exempel på hur jordbruket bedrivs i denna region. Typområdena är mer inriktade mot spannmålsproduktion än genomsnittet för regionen. Förlusterna av kväve varierade mellan 530 och 1620 kg/km2. Störst var de i typområde E21 med lättlera som dominerande jordart och minst i typområde E24 där styv lera är den dominerande jordarten. Förlusterna av fosfor var däremot störst (39.3 kg/km2) i typområde E24 och minst (12.4 kg/km2) i E21. I undersökningsperioden (1988-2007) har endast mindre förändringar i odlingen skett. I flödesnormaliserade transporter av kväve och fosfor kunde signifikant trend inte fastställas för något av typområdena.

Keywords

jordbruksmark; växtnäringsläckage; förluster; fosfor; kväve; avrinning; utlakning

Published in

Ekohydrologi
2008,
Publisher: Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/126021