Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2007

Skogsbruk på samhällets villkor : skogsskötsel och skogspolitik under 150 år

Enander, Karl-Göran

Abstract

I ”Skogsbruk på samhällets villkor” skildrar Karl-Göran Enander – hedersdoktor vid Skogsvetenskapliga fakulteten – skogsskötselns och skogspolitikens utveckling i ett allmänpolitiskt och ekonomiskt sammanhang från 1800-talets mitt till 2000-talets början. Även andra områden har påverkat skogsskötseln och skogspolitiken, särskilt skogsforskningen och den tekniska utvecklingen, samt tidvis idéströmningar i samhället. Läsaren får en sammanhängande historik över varje område. Under 1800-talet exploaterades skogarna i jakt på råvara till sågverk och massabruk. Skogsvården var satt på undantag, och virkesförrådet sjönk i hela landet. Intresset för skogslagstiftning var svagt på grund av de liberala strömningarna i samhället. Farhågor för virkesbrist för den expanderande skogsindustrin låg bakom den första nationella skogslagen som antogs 1903. Den har därefter successivt byggts ut, men först vid mitten av århundradet ägde det rum en mer allmän övergång från ett exploaterande till ett intensivt och uthålligt skogsbruk. Samtidigt fick skogsforskningen en allt större betydelse för valet av skogsskötselmetoder.

Keywords

skogsskötsel; skogspolitik; skogshistoria; sverige

Published in

Rapport (Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för skogens ekologi och skötsel)
2007,
Publisher: Institutionen för skogen ekologi och skötsel, Sveriges lantbruksuniversitet

UKÄ Subject classification

Forest Science
History

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/126025