Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2004

Småbiotoper vid åkermark – indikatorer och flygbildsbaserad uppföljning i NILS

Glimskär, Anders; Allard, Anna; Högström, Mats

Abstract

I denna rapport presenteras förslag till principer och tillvägagångssätt för att följa situationen för småbiotoper i det svenska jordbrukslandskapet i NILS (Nationell Inventering av Landskapet i Sverige). Uppdragsgivare är Jordbruksverket, som avser att använda detta som ett underlag för att utforma uppföljningen kopplad till miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap, särskild delmål 2 om småbiotoper: ”Mängden småbiotoper skall bevaras i minst dagens omfattning i odlingslandskapet.” (Svenska miljömål – delmål och åtgärdstrategier. Regeringens proposition 2000/01:130). I uppdraget betonas att även kvalitativa aspekter på småbiotoperna bör lyftas fram, med grund i miljökvalitetsmålets formulering: ”Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion skall skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.” Projektets syfte har varit att föreslå och testa metoder för uppföljning av linjeobjekt, punktobjekt och kantzoner i och i anslutning till åkermark samt ange kostnader för sådan uppföljning baserat på data från NILS ordinarie flygbildstolkning. Arbetet har utförts vid institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå och institutionen för naturvårdsbiologi, SLU, Uppsala. NILS är ett rikstäckande miljöövervakningsprogram som finansieras av Naturvårdsverket. NILS ingår i programområde landskap. Syftet med NILS är att följa upp nationella miljökvalitetsmål för olika naturtyper och att visa om genomförda miljöskyddsåtgärder leder till önskade förbättringar på nationell nivå eller landsdelsnivå

Keywords

cultivated land; biotopes; landscape; aerial surveying; photography; photointerpretation; remote sensing; monitoring; sweden

Published in

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
2004,
Publisher: Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet

    UKÄ Subject classification

    Forest Science
    Landscape Architecture

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/126028