Skip to main content
Report, 2005

Mosskompendium för Nationell Inventering av Landskapet i Sverige (NILS) 2004

Weibull, Henrik

Abstract

Mossor varierar förhållandevis mycket i utseende, dels beroende på om de är torra eller fuktiga, och dels beroende på om de har växt skuggigt eller exponerat. Dessutom kan nyetablerade skott vara mycket otypiska och svåra att artbestämma. Därför kan man oftast inte lära sig en mossa ba- ra genom att titta på ett foto av den men ju fler gånger man ser arten (både bilder och ”live”) desto mer förstår man varje arts va- riation i utseende. Därför är fotofloran ”Mossor – en fälthandbok” ( Hallingbäck & Holmåsen) ett bra komplement till denna fält manual . I rubriken med art namnet anger siffrorna inom parentes sidnumret för arten i den fotofloran.

Keywords

bryophyta; flora; nomenclature; species; sweden

Published in

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
2005,
Publisher: Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet

UKÄ Subject classification

Forest Science
Soil Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/126030