Skip to main content
Report, 2004

Visualisering av skog och skogslandskap

Bohlin, Jonas

Abstract

Allt oftare har allmänheten åsikter om hur skogsbruket skall skötas t.ex. i närheten av byar, eller utmed vägar och sjöar. För skogs- bruket kan detta innebära diskussioner om hur en åtgärd skall gör- as eller vilken hänsyn som skall tas. Vid en sådan intressekonflikt skulle visualisering av olika framtida scenarier kunna användas som diskussionsunderlag för att visa på hur t.ex. en avverkning skulle påverka landskapsvyn. Ett annat användningsområde för visualisering är som pedagogiskt verktyg vid diskussioner mellan fastighetsägare och skogsbruksplanläggare, virkesköpare etc. Detta blir mer aktuellt då andelen ägare som bor på fastigheten minskar och samtidigt som dessa ägare ofta har inkomst från ann- an verksamhet, vilket kan innebära att de har mindre intresse för och kunskap om skogsbruk och dess terminologi. För dessa skulle en visualiserad skogsbruksplan kunna vara ett bra komplement till de konventionella tabeller, grafer och kartor som beskriver fastigheten.

Keywords

forest land; landscape; forest trees; models; computer software; computer applications; vision

Published in

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
2004,
Publisher: Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet