Skip to main content
Report, 2006

Sammanställning över lavar som indikerar höga naturvärden på gamla och grova träd i södra Sveriges kulturlandskap

Hultgren, Svante; Andersson, Magdalena

Abstract

Detta kompendium har tagits fram för att användas inom Nationell Inventering av Landskapet i Sverige (NILS). Det primära syftet med kompendiet är att det ska användas som bestämnings- och referenslitteratur av fältpersonalen i samband med NILS fältinventering av grova träd i ängs- och betesobjekt (Glimskär m fl 2006). I kompendiet ingår samtliga lavarter på grova träd som inventeras i fält. I NILS inventeras främst vanligt förekommande arter som indikerar höga naturvärden i betesmarker. NILS är ett rikstäckande miljöövervakningsprogram som finansieras av Naturvårdsverket. NILS ingår i programområde landskap. Ängs- och betesinventeringen som ingår i NILS finansieras av Jordbruksverket. Syftet med NILS är att följa upp nationella miljökvalitetsmål för olika naturtyper och att visa om genomförda miljöskyddsåtgärder leder till önskade förbättringar eller inte. Arbetet med detta kompendium har utförts av Naturcentrum AB på beställning av Institutionen för Skoglig Resurshushållning och Geomatik, Sveriges Lantbruksuniversitet, Umeå.

Keywords

lichenes; nature conservation; sweden; species

Published in

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
2006,
Publisher: Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet

UKÄ Subject classification

Soil Science
Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/126035