Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2007

Fångst av vegetationsdata och Natura 2000-habitat i fjällen genom flygbildstolkning i IRF med punktgittermetodik

Allard, Anna; Essen, Per-Anders; Holm, Sören; Högström, Mats; Marklund, LiseLott; Nilsson, Björn; Reese, Heather; Wikberg, Jenny

Abstract

I denna rapport visas att flygbildstolkning med punktgittermetodik har stor potential för att ta fram tillförlitliga och kostnadseffektiva data på tillstånd och förändringar i fjällens vegetation. Projektet är finansierat av Naturvårdsverkets svenska miljöövervakning. Inom denna studie har följande delmål nåtts 1) Utprovning av försöksdesign har gjorts med antal och fördelning av punkter, samt design och val av tolkningsvariabler. 2) Ett operativt tolkningssystem för punktgittertolkning har tagits fram. 3) Tolkningsprecisionen för olika variabler och Natura 2000-habitat är utvärderade mot fältdata. 4) Metodens kvaliteter är utvärderade. 5) Beräkning av tidsåtgång och kostnadsberäkningar är gjorda och ställda mot en polygonbaserad metod för översiktlig tolkning av NILS 5x5 km ruta. Förutom dessa delmål har även säkerheten ytterligare undersökts via ett personvariationstest av tolkade data. Resultaten från de tolkade fältpunkterna visar att överensstämmelsen med fältinventeringen är mycket god. Ett gott resultat fanns från testet med personvariation, med några få problemområden. Metoden har några begränsningar. För flygbildstolkning i punktgitter med den metodik som föreslås här förutsätts att det finns välutbildade tolkare. För en van vegetationstolkare krävs det i storleksordning en tilläggsutbildning på minst 1 månad i tolkning av fjällvegetation, inklusive fältbesök. En exempelsamling av bilder och ett antal nycklar för tolkning bör tas fram. Punktgittermetoden är operativt användbar, vissa kompletterande fältstudier behövs. Metoden har följande generella kvaliteter. 1. Metoden är enkel att implementera. 2. Punktgittermetoden är en kostnadseffektiv metod för att fånga landskapsdata. Den är snabbare än polygontolkning. 3. Datafångst från en 5 x 5 km ruta kan göras på 1-3 dagar, beroende på antal punkter i gittret. 4. Det är enkelt att bearbeta och analysera punktgitterdata. 5. Precisionen i arealskattningarna kommer att kunna enkelt beräknas. 6. Tolkningen i punktgitter kan verifieras genom jämförelse med NILS fältdata. 7. Metoden är lämplig för förändringsstudier. Exempelvis kan den utgöra ett snabbt och effektivt sätt att statistiskt uppdatera information om area av vegetationstyper från vegetationskartorna över de svenska fjällen. 8. Metoden kan fånga upp ovanligare naturtyper i 5 x 5 km ytan förutsatt att många punkter tolkas. 9. Metoden kan användas för urval av objekt för riktade fältinventeringar till ovanligare habitat. 10. Resultaten från metoden kan utgöra viktiga data för annan forskning, exempelvis som träningsdata till satellitbildsklassificeringar.

Keywords

Natura 2000-Habitat

Published in

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
2007,
Publisher: Instutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet

UKÄ Subject classification

Forest Science
Remote Sensing
Soil Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/126037