Skip to main content
Report, 2007

Slutrapport - utökad samordning av landskapsövervakning och uppföljning av Natura 2000

Ståhl, Göran; Gardfjell, Hans; Glimskär, Anders; Hagner, Åsa; Holm, Sören; Walheim, Mats

Abstract

I denna kortversion av 2006 års slutrapport från projektet ”utökad samordning av landskaps- övervakning och uppföljning av Natura 2000” redovisas de viktigaste resultaten på ett sätt som gör dem enklare tillgängliga för inriktningsbeslut om ambitionsnivå för uppföljnings- arbetet. Nuvarande målsättning är att Naturamoment införlivas i Nationell Inventering av Landskapet i Sverige (NILS) och Riksinventeringen av Skog (RIS) från och med 2008; under 2009 beräknas kompletterande mätningar med likartad metodik inledas med syftet att få tillräckligt dataunderlag för mindre frekventa habitat. Med Naturamoment införlivade i NILS och RIS (samt Jordbruksverkets NILS-anknutna kompletterande inventering av ängs- och betesmarker) klaras uppföljningen på biogeografisk nivå av ett begränsat antal Naturahabitat. Genom kompletterande inventeringar med liknande metodik kan betydligt flera habitat klaras. Kärnfrågan är emellertid exakt hur omfattande den kompletterande inventeringen ska vara. Slutsatsen kan vara allt från ”ingenting alls” till ”mycket omfattande”; inget självklart svar finns, istället handlar det om att väga värdet av informationen mot kostnaderna. Arbetet rör uppföljning på biogeografisk nivå, inom alpin, boreal resp. kontinental region. Inom var och en av dessa regioner ska bevarandemålen för befintliga habitat följas. Objekts- vis uppföljning inom avsatta objekt berörs ej här; detta arbete kommer att genomföras av länsstyrelserna. Ett beslutsunderlag rörande möjligheterna att följa bevarandemål i olika habitat – och därtill knutna kostnader – presenteras i denna rapport. I korta drag har detta utarbetats genom att: 1) Habitaten har granskats mot bakgrund av vad som kan genomföras med stickprovs- baserade mätningar av det slag NILS och RIS representerar. Ett antal habitat har sorterats bort från det fortsatta arbetet p.g.a: a. Bevarandemålen förutsätter helt andra typer av mätningar än vad som görs inom NILS och RIS (främst marina och limniska habitat). b. Habitaten förekommer i allt väsentligt endast inom avsatta Natura 2000- områden. Uppföljningen på biogeografisk nivå kan därför baseras på den objektsvisa uppföljningen. c. Habitaten är mycket särpräglade och förekommer i allt väsentligt endast inom begränsade geografiska områden. Uppföljningen av dessa habitat bör göras av lokala aktörer (berörda länsstyrelser). Sortering enligt detta kriterium har skett främst för ett antal dynhabitat. 2) Ett antal designalternativ för uppföljningen har utvecklats och utvärderats kvalitativt och kvantitativt, genom beräkningar av förväntade kostnader, precision i uppfölj- ningen av bevarandemål, samt enkelhet i genomförandet. Arbetet ledde fram till val av generell design för eventuella kompletterande mätningar. 3) Möjligheten att följa upp olika habitat på biogeografisk nivå för den valda designen utvärderades genom att: a. Styrkeberäkningar för hypotestester – kopplade till bevarandemålen – genomfördes för ett antal typsitationer och resulterade i behov av antal ytor för nöjaktig resp. hög styrka i testerna. b. Det förväntade antalet provytor inom olika habitat för olika designvarianter beräknades via GIS-baserade analyser. Tabeller över vilka habitat som ”klaras” vid olika designalternativ har därefter sammanställts, tillsammans med aktuella kostnader. Designen för den kompletterande inventeringen beräknas bli baserad på samma provyte- metodik som inom NILS/RIS. En skillnad är emellertid att aktuella NILS-landskapsrutor först flygbildstolkas i ett gitter med ett stort antal punkter. Vid tolkningen bedöms habitattill- hörighet i varje punkt, vilket ligger till grund för stratifiering. Fältbesök sker därefter i huvudsak till provytor som bedömts tillhöra visst Naturahabitat. I samband med fältbesöket fastställs habitatkategori och mätningar av variabler som anknyter till bevarandemålen görs. För att hantera vissa strandhabitat kommer tolkning i anslutning till gitterpunkterna även att göras längs kortare linjeavsnitt (s.k. linjekorsningsinventering). Dessa tolkningsmoment kommer att utgöra underslag för det stora flertalet habitat. För vissa sällsynta men enkelt identifierade habitat (t.ex. rasbranter samt öar och skär) utnyttjas emellertid hela NILS landskapsruta för urvalet. Ingen begränsning görs i det här fallet till gitterpunkterna. Den NILS/RIS-baserade Naturauppföljningen kommer alltså förmodligen att baseras på data från flera inventeringar, vilka måste vägas samman i samband med rapporteringen. De olika inventeringarna är: 1) RIS i basversion, kompletterad med Naturavariabler 2) NILS i basversion, kompletterad med Naturavariabler 3) Kompletterande inventeringar av ängs- och betesmarker i anslutning till NILS- inventeringen (genomförs på uppdrag av Jordbruksverket). Eventuellt utökas denna jämfört med dagsläget, för att omfatta ett större antal sparsamt förekommande habitat. 4) Kompletterande mätningar i punktgitter (och linjeavsnitt) inom NILS 5x5- kilometerruta, genom en kombination av flygbildstolkning och fältinventering. 5) Kompletterande mätningar av lätt identifierade habitat inom hela NILS 5x5- kilometerruta. Detta förfaringssätt kommer att tillämpas endast för ett fåtal sällsynta men enkelt identifierbara habitat. En komprimerad sammanställning av resultaten redovisas i tabell S1 nedan. Här presenteras vilken andel av habitaten (d.v.s. andel av habitat som kvarstår efter gallring enligt ovan) som kommer att kunna följas upp vid olika ambitionsnivåer. Notera att dessa resultat endast utgör exempel på vad som presenteras i denna rapports resultatdel; separata analyser för varje biogeografiskt område redovisas där.

Keywords

Slutrapport; Landskapsövervakning; Natura 2000; Fortsättningsprojekt 2006

Published in

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
2007,
Publisher: Instutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet

    SLU Authors

    UKÄ Subject classification

    Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/126041