Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2007

Linjära landskapselement i NILS fältinventering 2003-2006

Glimskär, Anders; Wikberg, J; Marklund, L; Christensen, Pernilla

Abstract

Miljöövervakningsprogrammet NILS (Nationell Inventering av Landskapet i Sverige), som finansieras av Naturvårdsverket, har som syfte att löpande beskriva tillstånd och förändringar hos det svenska landskapet, i alla terrestra naturtyper. Datainsamlingen påbörjades år 2003, och består av en kombination av fältinventering och flygbildstolkning av infraröda flygbilder. Det totala stickprovet utgörs av 631 rutor fördelade över hela landet, varav en femtedel inventeras varje år. Fältinventeringen består av två delar, dels provytor som beskriver vegetationens sammansättning, markanvändning m.m. som underlag för skattningar av arealer, påverkan och tillstånd för areella naturtyper, dels en s.k. linjekorsningsinventering, där linjära landskapselement och kantzoner inventeras längs linjer inom varje kvadratkilometerruta (Esseen m.fl. 2006). Denna rapport avser ett uppdrag från Jordbruksverket, om att sammanställa data för de fyra första årens data i linjekorsningsinventeringen. Resultaten ska användas för uppföljningen och utvärderingen av det nationella miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap, och fokus är därför bl.a. på skötsel och igenväxning av linjeelement samt i vilket markslag de ligger. Det finns många sätt att presentera resultaten från linjeinventeringen i NILS, beroende på syfte. Förutom de vanliga skattningarna av totala mängden linjeelement, linjeelementens medellängd (per km2) och deras fördelning mellan olika regioner (NILS stratum) så presenteras här även en grov fördelning på olika markslag från befintliga geografiska databaser (fastighetskartan, vägkartan etc). För att den fulla potentialen hos linjeinventeringsdata ska kunna nyttjas krävs dock ytterligare utvärderingar av samhällets och olika aktörers behov. På sikt är det meningen att standardrapporter ska kunna fylla de vanligaste behoven och att mer specifika behov ska tillgodoses genom temarapporter eller genom uppdrag. När NILS första femåriga omdrev (2003-2007) avslutas ska ett förslag till standardrapportering tas fram. Efter nästa omdrev (2008-2012) blir det även aktuellt med förändringsskattningar.

Keywords

Linjära Landskapselement; Fältinventering; NILS

Published in

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
2007,
Publisher: Instutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet