Skip to main content
Report, 2007

Småbiotopsuppföljning i NILS år 2006

Glimskär, Anders; Allard, Anna; Högström, Mats; Marklund, L; Wikberg, J; Nilsson, B; Ringvall, A; Sundquist, S

Abstract

Detta uppdrag är en del i Jordbruksverkets arbete med att ta fram uppföljningsmetoder för småbiotoper inom miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap. Arbetet är ett led i uppföljningen av delmål 2 till miljökvalitetsmålet, om bevarande och nyskapande av småbiotoper i odlingslandskapet. Den avgörande frågan som arbetet skall svara på är om mängden småbiotoper i odlingslandskapet bevaras i minst dagens omfattning i hela landet. SLU, institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik, har fått i uppdrag att fastställa rutiner för löpande sammanställning och analys av småbiotopsdata från flygbildtolkningen i det nationella miljöövervakningsprogrammet NILS (Nationell Inventering av Landskapet i Sverige; Allard m.fl. 2003). Rapporteringen för småbiotoper innefattar mängden, och i viss mån kvaliteten, hos ett antal linjeelement, punktelement och kantzoner i eller i anslutning till åkermark. Dessa data sammanställs från flygbildstolkade kartskikt inom NILS stickprov av kvadratkilometerrutor från hela Sverige. I överenskommelsen mellan Jordbruksverket och SLU specificeras att den årliga rapporteringen ska innehålla: • En uppskattning av mängderna olika småbiotoper • En uppskattning av de olika småbiotopernas hävdnivå • En uppskattning av mängderna olika småbiotoper per ha åkermark (index) • En uppskattning av mängderna olika typer av kantzoner • En kommentar om felkällor och värdenas säkerhet De förslag som togs fram i en tidigare rapport (Glimskär m.fl. 2005) har justerats i samband med att tolkningsmetodiken för linje- och punktelement utformades inom NILS under hösten- vintern 2005. Tolkning inom NILS har hittills endast skett inom polygoner i NILS stickprov, vilket nu har kompletterats med linje- och punktobjektstolkning. I samband med en generell översyn av tolkningsmetodiken i NILS har tidigare förslag till metodik för linje- och punkttolkning (Allard m.fl. 2003) förfinats, bl.a. utifrån en del som har framkommit i samband med utvecklingen av småbiotopsuppföljningen. Jordbruksverket har bidragit med ett konkret användarperspektiv till vilket hänsyn tagits vid justeringen av tolkningsmetodiken. Bland annat har hävd lagts till som en variabel med beskrivning av hävdstatus och grad av igenväxning hos linje- och punktelement, och förekomst av buskar och träd på linjeelement anges med hjälp av täckningsgrad. Buskar delas inte upp i barr och löv, då unga barrträd avbildas med relativt röda färger i IR-färgbilder och de lätt döljs bland lövbuskar och lövsly, och tolkningen blir därför osäker. Träd däremot delas upp i andel barr- och lövträd. Genom att ange procentandelar har man möjlighet att räkna fram medelvärden, vilket ökar möjligheten att genomföra olika analyser jämfört med en förutbestämd grov klassindelning. Det öppnar också möjligheten att i efterhand göra flera olika klassindelningar beroende på syfte. (Allard m.fl. 2006).

Keywords

Småbiotop; Uppföljning; NILS

Published in

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
2007,
Publisher: Instutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/126043