Skip to main content
Report, 2008

Småbiotopsuppföljning i NILS år 2007

Glimskär, Anders; Allard, Anna; Högström, Mats; Marklund, Lars; Nilsson, Björn; Ringvall, Anna; Sundquist, Sture

Abstract

Detta uppdrag är en del i Jordbruksverkets arbete med att ta fram uppföljningsmetoder för småbiotoper inom miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap. Arbetet är ett led i uppföljningen av delmål 2 till miljökvalitetsmålet, om bevarande och nyskapande av småbiotoper i odlingslandskapet. Den avgörande frågan som arbetet skall svara på är om mängden småbiotoper i odlingslandskapet bevaras i hela landet. SLU, institutionen för skoglig resurshushållning, har fått i uppdrag att fastställa rutiner för löpande sammanställning och analys av småbiotopsdata från flygbildtolkningen i det nationella miljöövervaknings- programmet NILS (Nationell Inventering av Landskapet i Sverige; Allard m.fl. 2003). Rapporteringen för småbiotoper innefattar mängden, och i viss mån kvaliteten, hos ett antal linjeelement, punktelement och kantzoner i eller i anslutning till åkermark. Dessa data sammanställs från flygbildstolkade kartskikt inom NILS stickprov av kvadratkilometerrutor från hela Sverige. I överenskommelsen mellan Jordbruksverket och SLU specificeras att den årliga rapporteringen ska innehålla: • En genomgång av vad som uträttats under året • En uppskattning av mängderna olika småbiotoper • En uppskattning av de olika småbiotopernas hävdnivå • En uppskattning av mängderna olika småbiotoper per ha åkermark (index) • En uppskattning av mängderna olika typer av kantzoner • En kommentar om felkällor och värdenas säkerhet De förslag som togs fram i en tidigare rapport har justerats i samband med att tolkningsmetodiken för linje- och punktelement utformades inom NILS under hösten-vintern 2005 (Glimskär m.fl. 2005; Allard m.fl. 2006). I samband med revideringen av tolkningsmetodiken i NILS har tidigare förslag till metodik för linje- och punkttolkning (Allard m.fl. 2003) förfinats, bl.a. utifrån en del som har framkommit i samband med utvecklingen av småbiotopsuppföljningen (Allard m.fl. 2006). Jordbruksverket har bidragit med ett konkret användarperspektiv till vilket hänsyn tagits vid justeringen av tolkningsmetodiken. Bland annat finns hävd med som en variabel med beskrivning av hävdstatus och grad av igenväxning hos linje- och punktelement, och förekomst av buskar och träd på linjeelement anges med hjälp av täckningsgrad. Träd delas upp i andel barr- och lövträd. Genom att ange procentandelar har man möjlighet att räkna fram medelvärden, vilket ökar möjligheten att genomföra olika analyser jämfört med en förutbestämd grov klassindelning. Det öppnar också möjligheten att i efterhand göra flera olika klassindelningar beroende på syfte (Allard m.fl. 2006).

Keywords

Småbiotopuppföljning; NILS

Published in

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
2008,
Publisher: Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/126053