Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2007Open access

Miljövärdering av utemiljöer : metodbeskrivning för EcoEffect Ute

Myhr, Ulla

Abstract

Ett av fem delområden i miljövärderingsmetoden för bebyggelse, EcoEffect, ärv miljöbedömning av utemiljöer. Verktyget kallas EcoEffect Ute. Övriga delområden som värderas är energi, material, innemiljö och livscykelkostnader. Utemiljöbedömningen är tillsammans med innemiljövärderingen en värdering av intern miljöpåverkan, det vill säga den påverkan som sker här och nu. Effekter som uppkommer av flöden av energi eller material genom fastigheten, till exempel bränsleförbrukning, är exempel på extern miljöpåverkan. Det värderas i delområdena energi och material. Det femte området, livscykelkostnader, är ett sätt att visa miljörelaterade kostnader, det vill säga kostnader som är direkt bundna till aktiviteter som innebär miljöpåverkan i det långa perspektivet. Syftet med verktyget är att ge underlag för beslut och jämförelser; att upplysa aktörer, köpare, förvaltare och boende; samt att formulera och utvärdera miljömål. EcoEffect Ute försöker kvantifiera risken för att människor som vistas på fastigheten ska påverkas negativt av förhållandena i utemiljön. I EcoEffect Ute värderas egenskaper och tillstånd, förhållanden i den fysiska miljön som kan ha betydelse för människors hälsa. Det kallas skyddsobjekt och all värdering sker med påverkan på människors hälsa som bedömningsgrund. I utemiljön påverkas människor på ett flertal sätt och påverkan kommer både utifrån och uppstår inom fastigheten. Fastighetens läge och omgivningar bestämmer hur utsatt en plats är för exempelvis luftföroreningar och buller. Det är påverkan utifrån. Fördelningen mellan sol och skugga samt blåsighet bestäms främst av hur fastigheten är utformad. Det är exempel på påverkan som uppstår inom fastigheten. Bedömningen är möjlig att genomföra både för befintlig fastighet och för planerad fastighet. När en befintlig fastighet ska värderas ingår en enkät till brukare, besiktning, beräkningar och ett fåtal provtagningar och mätningar. För en planerad fastighet ligger främst bygghandlingarna till grund för värderingen. Följande utemiljöfaktorer bedöms i EcoEffect Ute: luftkvalitet, närklimat, ljudförhållanden, elmiljö, föroreningar, biologisk mångfald, markförhållanden och dagvattenavledning. Värderingen är hierarkiskt uppbyggd och utemiljöfaktorena kan innefatta flera underfaktorer. Den lägsta nivån i hierarkin består av de mätbara parametrarna som bedöms och tilldelas ett belastningsvärde. Skalan sträcker sig mellan 0 och 3. Belastningsvärde 0 innebär försumbar risk för påverkan och belastningsvärde 3 innebär större risk än normalt för påverkan. Belastningsvärde 2 motsvarar normal risk, praxisvärde eller gränsvärde som myndighet har fastställt. Resultatet kan presenteras på olika sätt, aggregerat, det vill säga sammanviktat eller varje parameter för sig då resultatet kan presenteras i detalj som till exempel ett staplediagram. Det är också möjligt att presentera olika nyckeltal med en värdering.

Keywords

Miljövärdering

Published in

Rapporter Institutionen för stad och land
2007, ISBN: 978-91-85735-01-3Publisher: Inst. för stad och land, Sveriges lantbruksuniversitet