Skip to main content
Report, 2008

MKB-tillämpningen i Sverige

Lindblom, Ulf; Rodéhn, Johan

Abstract

MKB-centrum SLU har genom en enkät kartlagt antalet miljökonsekvensbeskrivningar som upprättas årligen i Sverige. Uppgifterna kan användas som underlag för fortsatta studier, för utvecklingsarbete och prioriteringar i vägledningsarbete. Uppgifterna kan också vara också av intresse för lagstiftaren. Kartläggningen av antalet MKB har avgränsats till att gälla projekt-MKB, dvs miljökonsekvensbeskrivningar av verksamheter och åtgärder i enlighet bestämmelserna i miljöbalken 6 kap. Kartläggningen visar att omkring 1 600 MKB för verksamheter och åtgärder upprättades för de år som studeras, 2005 och 2006. Antalet MKB fördelade sig någorlunda lika mellan de år kartläggningen avsåg. Antalet MKB i kartläggningen var något färre än i de uppskattningar som tidigare förekommit (2 000-4 000).

Keywords

MKB; Miljökonsekvensbeskrivning

Published in

Rapporter Institutionen för stad och land
2008,
ISBN: 978-91-576-7674-0
Publisher: Inst. för stad och land, Sveriges lantbruksuniversitet

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/126057