Skip to main content
Report, 2008

Grönsöö park och trädgårdar

Lagerström, Tomas; Norrman, Sophia

Abstract

Detta vårdprogram är ett resultat av Grönsööprojektet, som är ett samarbete mellan Grönsöö kulturhistoriska stiftelse, Länsstyrelsen i Uppsala och Sveriges lanbruksuniversitet. Grönsööprojektet syftar till att inleda en process för kunskapsuppbyggnad och metodutveckling kring vård och bevarande av historiska parker i Sverige. Projektet består av en praktisk genomförandedel och en forskningsdel. Forskningsdelen syftar till att öka kunskapen om historiska parker och till att utveckla metodiken vid hantering av historiska parker. Den skall också ge den platsspecifika kunskapsbas som behövs för den praktiska hanteringen. Vid institutionen för stad och land, tidigare landskapsplanering Ultuna, SLU har kunskapsuppbyggnad och uppdragsforskning kring hantering av historiska parker bedrivits sedan 1990-talet. Institutionen har tagit fram en rad vårdplaner och vårdprogram för historiska parker och trädgårdar belägna främst i Mälardalen. I några av dessa anläggningar har institutionen ett engagemang som sträcker sig över flera år, vilket möjliggör uppföljning och utvärdering av föreslagna åtgärder. Där kan nämnas Gimo bruks alléer, Mälsåkers slott och Cedergrenska parken vid sidan av Grönsöö. Detta vårdprogram är en uppföljning av det vårdprogram för Grönsöö park som författades vid institutionen 1995. De åtgärder som då föreslogs är till stor del genomförda, samtidigt som ytterligare arkivstudier har kastat nytt ljus över parkens historia. I vårdprogrammet kan vi därför jämföra och utvärdera de åtgärder som är genomförda i parken under de senaste 12 åren. Inom Grönsööprojektets forskningsdel studeras Grönsöö parks 1800-talshistoria inom ramen för en kommande doktorsavhandling. Författare av vårdprogrammet är forskningsassistent LAR/ MSA Sophia Norrman och universitetsadjunkt LAR/MSA Tomas Lagerström, avdelningen för landskapsarkitektur vid institutionen för stad och land, SLU.

Keywords

Landskapsarkitektur; Kulturmiljövård; Historiska parker

Published in

Rapporter Institutionen för stad och land
2008,
ISBN: 978-91-85735-06-8
Publisher: Institutionen för stad och land, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/126059