Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2010

Odlingssystemets effekt på markstrukturen : en studie av tre olika odlingssystem på Logården

Bjuréus, Anna; Berglund, Kerstin

Abstract

Markstrukturindex är en metod att bedöma jordarnas fysikaliska status och odlingssystemets inverkan på markstrukturen. Indexet består av tre delar. En grundförbättringsdel där de grundläggande markfysikaliska förutsättningarna för odling bedöms, en odlingssystemdel där effekterna av brukarens årliga åtgärder värderas och ett enkelt markstrukturtest i fält. Samtliga data och beräkningar i indexet är samlade i en Excelmodell. I denna undersökning har vi testat möjligheterna att använda markstrukturindexets odlingssystemdel för att bedöma odlingssystemens effekt på markstrukturen i ett odlingssystemförsök på Hushållningssällskapets i Skaraborg försöksgård Logården. Gården har sedan 1991 varit indelad i tre delar med tre olika odlingssystem; konventionellt, ekologiskt och integrerat. I den konventionella växtföljden följer man normal konventionell odling i området, i det ekologiska följer man huvudprincipen med omväxlande närande och tärande grödor för att vara självförsörjande på kväve och försöker minimera ogräsproblem och risken för skadegörare. I det integrerade odlingssystemet eftersträvas en miljövänligare variant av konventionell odling som skall minimera ogräsproblemen och risken för skadegörare, minska behovet av handelsgödselkväve samt möjliggöra minimerad jordbearbetning. Data från perioden 1995-2002 har använts som underlag för indexberäkningarna. Odlingssystemindex som ett medeltal för hela växtföljden beräknades till 2,1 i det konventionella systemet, 1,4 i det ekologiska och 0,4 i det integrerade odlingssystemet. Relationen mellan odlingssystemen stämmer väl överens med resultaten av de infiltrationsmätningar som tidigare genomförts. En förklaring till att det integrerade odlingssystemet får ett så lågt index kan vara att man i det systemet provade många nya idéer som inte föll så väl ut. Det konventionella systemet är väl beprövat och man gjorde få misstag. I det ekologiska alternativet hade man rätt klara direktiv som visserligen leder till låga skördar men man slapp många av de riktiga bottennappen med ren missväxt och omsådder. Indexet visar på den negativa spiral som strukturskador ofta orsakar, där strukturproblemen leder till ytterligare svårigheter i odlingen. Låga skördar innebär att tillförseln av organiskt material blir liten och upptorkningseffekten blir sämre vilket är till men för markstrukturen.

Keywords

Markstruktur; Odlingssystem; Markstrukturindex; Markpackning

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö, Hydroteknik)
2010, number: 15
Publisher: Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet