Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2009

Miljöanpassad parkskötsel : urbana grönytor som en bioenergiresurs

Johansson, Christina; Schroeder, Håkan

Abstract

Våra parker och grönytor är oaser för både kropp och själ. Att de erbjuder utrymmen för motion, avkoppling, lek och lärande är välkänt men att de även kan vara en bioenergiresurs och bidra med kunskap om uthållig energiförsörjning är inte lika självklart. I detta faktablad redovisas resultat från ett delprojekt inom Projektet ”Ekologisk uthållig parkskötsel – Bulltofta rekreationsområde i Malmö ett fullskalelaboratorium”. Projektet initierades av Malmö Stad 2006 och utvecklades till ett FoU-projekt i samarbete med Partnerskap Alnarp vid LTJ-fakulteten i Alnarp. Inom projektet har begreppet den ”skuldfria parken” myntats som ett utryck för en park där användning kan ske med ett rent miljösamvete genom att skötseln genomförs med låg miljöbelastning.

Keywords

urbana grönytor; biomassa; energiproduktion; röjningsmaterial

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2009, number: 2009:15
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet