Skip to main content
Report, 2010

Södra stambanans breddning från 2 till 4 spår mellan Malmö-Lund (Arlöv-Flackarp) : analys av utredningsprocesser och tillåtlighetsansökan

Skärbäck, Erik

Abstract

SLU har tillsammans med expertis från våra tre största universitet medverkat i utredningar kring järnvägsbreddningen från 2 till 4 spår mellan Malmö-Lund. Denna rapport syftar till att sätta ljus på det vetenskapliga underlaget och på så sätt komplettera Regeringens beslutsunderlag. Banverkets bullerberäkning och lönsamhetskalkyl felar dels pga en kraftig underskattning av den framtida trafikutvecklingen, dels pga negligering av beräkningsmodellens anvisningar för anpassning till lokala förhållanden. Banverkets föreslagna lösning har i stort sett ingen framförhållning alls. Man skriver ”Banverket vidhåller därför sin basprognos för tiden fram till 2020. Det finns inte nu underlag för att bedöma vilka förändringar i tågtrafiken som inträffar efter 2020. Det är därför varken ekonomiskt eller tekniskt försvarbart att nu vidta bullerskyddande åtgärder för den tiden”. Detta resonemang är helt i strid mot Miljöbalken som säger att man skall bedöma anläggningens påverkan långsiktigt och uthålligt. Trafikökningen fram till 2020 är i stort sett försumbar, eftersom sträckan merparten av tiden är byggarbetsplats. Ingen tror på att 4-spårsutbyggnaden i framtiden kommer att stanna på åkermarken söder om Lund. Ett annat gravt fel är att Banverket helt utelämnar det kombinationsalternativ som Regeringen i mars 2007 begärde få prövat, ” förslag till en samordnad utbyggnad av vägar och järnväg i Åkarp, där tunnel för järnvägen genom samhället ingår, bör också redovisas, varvid bl. a. tekniska, miljömässiga och ekonomiska aspekter bör beaktas.” En miljöprövning skall omfatta de alternativ som diskuterats i utredningen. Så har inte skett. Dessa båda fel i ansökan är helt avgörande för den samlade bedömningen och prioriteringen av alternativ, och äventyrar legitimiteten i ett Regeringsbeslut. Den kompletteringsbegäran, inklusive de externa expertyttrandena som låg till grund för kombinationsalternativet, delgavs heller inte remissinstanserna i november 2009, vilka sålunda vilseförts genom undanhållande av relevant information. I avtalet med Burlövs kommun har kommunen reserverat sig för att miljöprövningen görs på vetenskaplig grund. Detta kan inte anses möjligt med det obalanserade informationsunderlag remissinstanserna fick och det underlag som nu Regeringen fått. Det är ofrånkomligt att samhällsbyggandet kan ske utan miljöstörningar, men att undanhålla relevant information för dimensionering av skyddsbehov för den berörda befolkningens hälsa är oförsvarligt. En samlad bedömning är för Åkarp ett alternativ med överdäckningar som även skyddar bebyggelsen längst i väster, vilken är dubbelexponerad genom buller från E6, samt även överdäckning i höjd med den kommande bebyggelsen i öster. För Hjärup är djupt nedsänkt 5,5-6 m oundvikligt pga den framtida trafikökningen. Nedsänkt lösning behövs även framför kommande bebyggelse i östra utkanten av Arlöv. Dessa förändringar är så stora och kostsamma i förhållande till Banverkets begäran att de inte kan anstå till nästa planskede, utan måste beslutas i tillåtlighetsgivningen som låser budgeten för planskedet. Om så inte beslutas nu kan förväntas betydligt kostsammare ombyggnader redan kort efter att kringliggande nät byggts ut.

Keywords

Järnväg; buller; prognoser; samhällsekonomi; MKB; planeringsprocess; uthållig utveckling; tillåtlighetsprövning; beräkningsmodell

Published in


Publisher: Landskapsarkitektur, Sveriges lantbruksuniversitet