Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2010

Bekämpning av vattensork och åkersork i svensk fruktodling : underlag till utbildningsmodul

Jansson, Rikard; Albertsson, Johannes; Svensson, Sven Axel

Abstract

Det finns två sorkarter som gör skada i svensk fruktodling: vattensork (Arvicola amphibius) och åkersork (Microtus agrestis). Båda sorkarterna gör i huvudsak skada under vinterhalvåret. Vattensorken lever huvudsakligen i underjordiska gångsystem och gör svår skada genom att gnaga på trädens rötter. Åkersorken rör sig vanligtvis ovan jord och gnager av barken på trädens stambaser. Under de senaste åren har stora sorkskador uppmärksammats av odlare och rådgivare i Skåne. Av den anledningen beslutade SLU, Alnarp att starta ett forskningsprojekt för att inventera problemet och hitta effektiva bekämpningsmetoder. Genom en telefonundersökning och besök hos odlare drabbade av sork, har skador och erfarenheter dokumenterats samt givit en uppfattning om problemets utbredning i Sverige. En litteraturstudie och en studieresa till Tyskland utfördes för att samla in kunskap om sorkarnas biologi och möjliga bekämpningsstrategier. Resultaten visade att 36 % av Sveriges fruktodlare ser sork som ett problem i sin odling. Hos många av odlarna startade utbrottet vintern 2005-2006 och de som redan var drabbade såg i regel problemet som ökande. Odlingar med stora skador verkade vara vanligare i Skåne och äpple var det mest drabbade fruktslaget. Vattensorken var den art som gjorde avsevärt störst skada, speciellt på unga träd i moderna odlingssystem. Skador av åkersork var vanligast då det låg mycket snö i odlingen. Flera odlare rapporterade om förödande skador i samband med marktäckning. Drabbade odlingar låg ofta vid för sorkarna gynnsamma habitat som frodiga diken eller gammal orörd gräsmark. Intervjuer med odlare visade på otillräckliga kunskaper om sorkarnas biologi och hur de bäst bekämpas. Odlarna hade provat flertalet bekämpningsmetoder utan större framgång. Slutsatsen av rapporten rekommenderar förebyggande åtgärder såsom kortklippning av vegetation i odlingen och gynnande av naturliga fiender. Om vattensorksskador förekommer i odlingen rekommenderas regelbundna insatser med Topcat-fällor, eventuellt kompletterat med migrationsbarriärer, beroende på skadetrycket. ABSTRACT Two species of voles cause damage in Swedish fruit production: the water vole (Arvicola amphibius) and the field vole (Microtus agrestis). Both species make the most damage during the winter season. The water vole lives in subterranean burrows and causes serious feeding damage by gnawing the tree roots. The field vole creates shallow burrows in the vegetation and gnaws the bark at the base of the tree trunk. In recent years there have been several reports about increasing vole damage in Sweden. For this reason SLU Alnarp decided to start a research project to make an inventory of the problem and to find new efficient control methods. By visiting fruit growers and by making a telephone survey, data about damage and experiences from growers were collected. A literature review and a study tour to Germany was carried out to gather information about the biology of the voles and to find efficient control methods. The results showed that 36 % of the fruit growers in Sweden considered the voles as a problem in their orchards. Many growers reported that the latest outbreak started in the winter 2005-2006. Growers who already had problem said that it was increasing. Orchards with severe damage seemed to be more frequent in Scania (Skåne) and apple was the most affected species. The water vole caused the most severe damage, especially on young trees in modern, high-density orchards. Damage made by the field vole was most frequent when there was enough snow on the orchard floor. Devastating damages by both species were common in orchards with organic as well as fabric mulches. Damaged orchards were often located to favourable habitats for the voles, like lush drainage ditches or meadows. According to the fruit growers there was no control technique that was good enough to use on large areas with high density of water voles. This report recommends preventive measures as thorough mowing and weeding and utilization of natural predators. If water vole damage is present Topcat vole traps are recommended. Depending on the extent of the damages traps could be combined with migration barriers.

Keywords

Sork; Arvicola amphibius; Microtus agrestis; Fruktodling

Published in

Landskap, trädgård, jordbruk : rapportserie
2010, number: 2010:26
ISBN: 978-91-86373-33-7
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet