Skip to main content
Report, 2010

Tomater och gurkor - branschen och företagen : en undersökning av konkurrenskraft, tillväxt och företagande

Tjärnemo, Helene; Rydenheim, Lisa; Ekelund Axelson, Lena; Larsson, Gunnel

Abstract

Rapporten är en redovisning av projekt Pris- och företagsstudie om växthusgrönsaker, finansierat av Tillväxtfonden samt forsknings- och utvecklingsområdet Marknadsutveckling inom Tillväxt Trädgård. Syftet har är att skapa underlag för diskussionen om branschens konkurrenskraft och framtid. Rapporten beskriver och analyserar struktur och utveckling i den svenska tomat- och gurkproduktionen och jämför prisutvecklingen på odlarnivå med utvecklingen av importpriser och konsumentpriser. Två fallstudier har utförts på företagsnivå, dels över 20 odlares syn på företagande, teknikutveckling och framtidsfrågor, dels över ekonomisk status baserad på intäkts-, skörde- och kostnadsutveckling i 14 av företagen. Produktionen är koncentrerad till Skåne, som står för nära 70 procent av tomatskörden och 84 procent av gurkskörden. De skånska företagen är relativt stora och den storskaliga produktionen konkurrerar i hög grad med importen. Nederländerna och Spanien står för 70 respektive 20 procent av tomatimporten och 30 respektive 50 procent av gurkimporten. Nederländerna förser Sverige med tomater under hela året, medan de stora volymerna gurka från Spanien främst kommer in under vinterhalvåret. Den svenska gurkodlingen har i högre grad än tomatodlingen lyckats behålla konkurrenskraften gentemot importen. Gurka är en relativt homogen produkt, medan tomatsortimentet blir alltmer differentierat. Hushållsdata från GfK indikerar att andelen körsbärstomater ökar, även under den svenska säsongen. Då den svenska odlingen framför allt är inriktad på vanliga runda tomater kan man anta att hushållen prioriterar tomattyp (och kanske smak) framför ursprung. Svenskodlade vanliga runda tomater tappar också marknadsandelar till utländska runda tomater, vilka ofta utgörs av kvisttomater. Grönsakspriserna har stigit mindre än priserna på livsmedel totalt. Jämförelser visar att de svenska odlarpriserna är högre än motsvarande priser i andra länder, men att genomsnittliga importpriserna till Sverige blivit alltmer lika inhemskt pris. Under de senaste tio åren visar trenden relativt oförändrade svenska odlarpriser och ökade importpriser. För tomater har konsumentpriserna sjunkit medan konsumentpriserna för gurka har stigit något. Resultaten från intervjuerna visar att tomat- och gurkodlare verkar trivas med att vara företagare och uppskattar friheten och variationen i arbetet. Man vill gärna ha kollegor och nätverk utanför sitt företag. Hälften av de intervjuade är mycket intresserade av att öka sin odlingsyta. Tomatodlarna är intresserade av att höja förädlingsgraden och att hitta nischprodukter medan gurkodlarna verkar mer inriktade mot att nå en större marknad för befintliga produkter och att göra tekniska förbättringar, vilket också visar att man verkar på olika marknader. Samtidigt som en god ekonomi är en styrka i företaget finns också problem med tillräcklig lönsamhet, att växthusen i vissa fall börjar bli gamla och att det finns ett stort investeringsbehov. Denna studie liksom tidigare erfarenheter visar på en stor spridning mellan företag, både i enskilda kalkylposter och i täckningsbidrag, vilket kan tolkas som att det finns förbättringspotential. En koppling till generell forskning kring tillväxt och utveckling i små företag leder till slutsatsen att de finns en mångfald av faktorer som påverkar på individnivå, företagsnivå och omgivningsnivå. Hur dessa nivåer hänger ihop är en god grund för fortsatta studier. Abstract in English The report is the result of a project on prices and competitiveness in the greenhouse industry financed by the programme for growth in Swedish horticulture (Tillväxt Trädgård http://www.tillvaxtprogram.slu.se. The focus here is on the development of the market, prices and firms in the Swedish tomato and cucumber production. The aim is to present a basis for the discussion on competitiveness and future of this sector. The results are based on analyses of official data and data collected by the market institute GfK and also on interviews with twenty individual growers in the south of Sweden, who together represent over a fifth of the total domestic area. In addition, financial data from 14 of the firms have been examined. The Swedish growers meet strong competition from imports, mainly from the Netherlands and Spain, who account for 70 and 20 per cent of tomato imports and 30 and 50 per cent of cucumber imports respectively. While the cucumber growers have preserved their market shares, the tomato growers are losing in competitiveness compared to imports, mainly from the Netherlands. Household data indicate that a diversified assortment, including cherry tomatoes, has increased in demand, while the more standardized round tomatoes still constituted the main share of domestic production. The development of prices during the past ten years shows that the mean annual domestic producer prices have remained fairly stable while import prices have increased. Consumer prices of tomatoes have decreased while those of cucumbers have increased a bit. The results of the interviews indicate that the growers are content with the role as owner and manager of a horticultural firm. They appreciate the freedom and multitasking and half are interested in increasing the production area. The tomato growers are more inclined towards product diversification while their colleagues in cucumber production are interested in improving the technology and in finding a bigger market for their existing, less diversified, products, thus showing that they act on different marking conditions. A good financial status is a strength but there are also sometimes problems with profitability, old greenhouses and a need of new investment. Our study, like earlier experiences from companies, show big cost and profit variations between horticultural firms, which is a sign of possibilities for improvements. A reference to general research about growth and development in small firms suggests that there is a multitude of various factors on three levels: owner, firm and external conditions, which influence growth both directly and indirectly. How these factors are linked is a good start for future studies in this field.

Keywords

Växthusproduktion; Tomatmarknaden; Gurkmarknaden

Published in

Landskap, trädgård, jordbruk : rapportserie
2010, number: 2010:27
ISBN: 978-91-86373-34-4
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap Sveriges lantbruksuniversitet