Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2010

Ogräsbekämpning i fruktodling med naturligt förekommande herbicider

Hansson, David; Svensson, Sven-Erik

Abstract

Försök med de naturligt förekommande herbiciderna ättiksyra, pelargonsyra och myrsyra har utförts under tre års tid i Kiviks Musteris fruktodling. I försöken visade det sig att det går effektivt att kontrollera ogräs i fruktodling med dessa naturligt förekommande herbicider. Den dos ättiksyra som rekommenderas vid ogräsbekämpning i fruktodling med en väletablerad ogräsflora uppgår till ca 2500 liter 12 % ättiksyra/ha (behandlad yta) och per bekämpningstillfälle, vilket motsvarar 0,25 L/m². För att uppnå samma effekt behövdes 1800 liter 12 % myrsyra/ha och 1200 liter 7 % pelargonsyra/ha. Angivna doser för de naturliga herbiciderna skulle kunna vara ett riktmärke för en framtida rekommendation med 4 till 5 ogräsbekämpningar per år. Resultaten från försöken visar att det går att uppnå en acceptabel ogräskontroll genom 4-5 bekämpningar per år i en smal remsa under träden, ca 0,35 m bred, med 250-400 liter 12 % ättiksyra per ha fruktodling och bekämpningstillfälle. Denna vätskemängd motsvarar 2500-4000 L/ha behandlad yta per bekämpningstillfälle. Ogräsbekämpningen utanför trädraden utförs med mekanisk ogräsbekämpning t.ex. en rotorharv (rotorfräs) ca 4 gånger per år. I en dos-responsstudie visade det sig att jämfört med ättiksyra, så var dosen aktiv substans för att få 90 % reduktion av ogräsets marktäckningsgrad (ED90) ca 75 % lägre för pelargonsyra och ca 33 % lägre för myrsyra. Det behövs troligtvis lika många behandlingar per år med pelargonsyra, myrsyra och ättiksyra för att nå samma bekämpningsresultat. I konventionell fruktodling behöver man normalt bekämpa 3 gånger per år med glyfosatpreparat, för att nå tillräckligt bra ogräsbekämpningsresultat. De naturliga herbiciderna är dock ej tillåtna i ekologisk fruktodling, medan ättiksyra och pelargonsyra är tillåtna i Integrerad Produktion. Myrsyra är överhuvudtaget inte tillåtet för ogräsbekämpning i praktiken inom EU, men har fått testas på dispens från KemI inom detta projekt. Ett praktiskt problem vid användandet av de naturliga herbiciderna är den stora vätskemängden som krävs. Mot bakgrund av den stora vätskemängden per hektar (1200-4000 L), så ser vi en mycket stor fördel att kombinera dessa naturliga herbicider i en smal remsa inne i trädraden, med effektiva mekaniska ogräsbekämpningsmetoder utanför trädraden. Hektardosen med naturliga herbicider kan då reduceras till ca 25 % genom att endast bekämpa ca 0,35 m bred remsa under träden jämfört med ca 1,4 m som normalt tillämpas för att ogräsen inte skall konkurrera med äppelträden om växtnäring och vatten. Idag används normal 10 till 12 procentiga lösningar vid bekämpning med ättiksyra. Ett sätt att ytterligare minska vätskemängden vid besprutningen skulle kunna vara att bekämpa med högre koncentrationer, t.ex. 24 %. I försök (inom detta projekt) har det visat sig att det går att få goda bekämpningseffekter även med 24 % ättiksyra och 24 % myrsyra. Problemen med ångor från syrorna blir dock större då högre koncentrationer av ättiksyra och myrsyra används. I försöken gick det åt ungefär halva vätskemängden om koncentrationen i sprutvätskan ökar från 12 % till 24 %, vilket var ett förväntat resultat, eftersom dosen aktiv substans per hektar blir lika stor i de båda fallen. Bekämpningseffektens varaktighet beror till stor del på hur snabb ogräsets återväxt är. Ogräsbekämpning med ättiksyra utfördes 2009 i början av juli under en period av gynnsamma tillväxtförhållanden. Dosen aktiv substans som behövdes för att reducera hela ogräsflorans marktäckningsgrad med 90 % (ED90) var ca 420 liter/ha vid avläsningen 8 dagar efter bekämpningen. Samma ED90-värde erhölls ca 22 dagar efter behandlingen 2008. Behandlingen 2008 utfördes i början av september under en period med sämre tillväxtbetingelser för ogräsen. Preparatkostnaderna för 4 bekämpningar med 12 % ättiksyra beräknas blir ca 5700 kr ha och år, vid ett pris på 5,0 kr/liter 12 % ättiksyra när en 0,4 m bred remsa bekämpas med 290 liter/ha (motsvarar 2500 L/ha behandlad yta). Preparatkostnaderna för 4 bekämpningar med 7 % pelargonsyra blir ca 26700 kr ha och år, vid ett pris på 48,7 kr/liter 7 % pelargonsyra när en 0,4 m bred remsa bekämpas med 140 liter/ha (motsvarar 1200 L/ha behandlad yta). Abstract in english Trials using the naturally occurring herbicides acetic acid, pelargonic acid and formic acid were carried out over three years in the orchards of Kiviks Musteri. The trials showed that it is possible to control weeds effectively in apple orchards using these natural herbicides. The results from the trials showed that it is possible to achieve acceptable weed control using repeat treatments with 12% acetic acid during the growing season. A dose-response study showed that the dose of active ingredient required to achieve a 90% reduction in the degree of weed cover was lowest for pelargonic acid, followed by formic acid and acetic acid. Similar numbers of treatments are probably needed per year with pelargonic acid, formic acid and acetic acid in order to achieve the same weed control effect. In conventional fruit growing, it is normally necessary to apply a glyphosate compound three times per year to achieve acceptable weed control. However, these three natural herbicides are not permitted in organic fruit growing in Sweden, although acetic acid and pelargonic acid are permitted in Integrated Production in Swedish orchards. Formic acid is in principle not approved for practical weed control within the EU, but was tested under dispensation from the Swedish Chemicals Inspectorate in this project. A practical problem with the use of natural herbicides is the large amount of liquid required. In view of the amount of liquid needed here to achieve good weed control (1200-4000 L/ha treated surface), we concluded that there are great advantages in combining natural herbicides with mechanical methods. The natural herbicides are used in a narrow strip within the tree rows, in combination with effective mechanical weed control methods outside the rows. The dose per hectare of natural herbicides can be decreased by approx. 75% through only treating an approx. 0.35 m wide strip under the trees compared with around 1.4 m. The cost of materials for four treatments with 12% acetic acid was estimated to be around SEK 4800/ha and year (SEK 4.2 per litre 12% acetic acid) when a 0.4 m wide strip under the trees was treated. The corresponding cost for four treatments of a 0.4 strip with 7% pelargonic acid was approx. SEK 24 700/ha and year (SEK 45 per litre 7% pelargonic acid).

Keywords

Ogräsbekämpning; Fruktodling; Ättika; Pelargonsyra; Myrsyra

Published in

Landskap, trädgård, jordbruk : rapportserie
2010, number: 2010:29
ISBN: 978-91-86373-36-8
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Område Jordbruk - odlingssystem, teknik och produktkvalitet