Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2009

Verksamhetsförlagd utbildning

Algers, Anne; Barrefors, Peter; Carlsson, Niclas; Karonen, Johani; Landström Karonen, Karin

Abstract

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) har under lång tid genomförts vid Mat & teknologiprogrammet, Institutionen för livsmedelsvetenskap, SLU. Rapporten som är SLU-finansierad är en metodbeskrivning och syftet är att introducera metoden vid flera av SLU:s utbildningsprogram. Rapporten innehåller en bakgrundsbeskrivning som tar upp de pedagogiska fördelarna med VFU samt övriga fördelar med samarbetet sett ut ifrån de studerandes, lärosätets, lärarnas och företagens perspektiv. Rapporten beskriver även förberedelse- och genomförandefasen med tydlig ansvarsfördelning och efterföljande avsnitt beskriver behovet av resurser och stödfunktioner för att kunna genomföra modellen med god kvalitet. Slutligen innehåller rapporten en effektanalys. Beskrivna erfarenheter baseras på de 650 VFU projekt som genomförts vid programmet i ett 15-års perspektiv. Dels är rapporten en dokumentation av erfarenheten som anställda i programmet har insamlat under perioden och dels ett sätt att delge andra de dokument som utvecklats under åren och som förhoppningsvis kan vara till hjälp för implementering av VFU i andra utbildningsprogram vid SLU och andra lärosäten. Rapporten innehåller även resultat av enkätundersökningar och intervjuer i syfte att validera den metod som använts för VFU. Valideringen är baserad på enkätresultat från 100 studerande (svarsfrekvens på 53 %), 31 handledare på företagen(svarsfrekvens på 55 %) och 8 handledare vid universitet/institut (svarsfrekvens på 89 %) samt intervjuer av 11 studerande före och efter sina avslutande projekt (examensarbeten). VFU har stort värde för samtliga involverade parter. I rapporten redovisas den kommunikationsstruktur som ligger till grund för detta - vad som förväntas av alla parter och hur man uppnår förståelse för och delaktighet i den verksamhetsförlagda utbildningen. För de studerande innebär VFU attraktivare utbildning, ökad inflytande, ökad motivation, effektivare lärande, förberedelse för arbetslivet och ökat attraktivitet på arbetsmarknaden. Det är önskvärt att återkoppling till studenterna sker snabbt, vilket i vissa fall har försenats i onödan. Företagen som tar emot studerande i VFU får genomfört ett projekt till låg kostnad, får ny kompetens, får möjlighet att testa en persons lämplighet innan anställning och får kontakt med universitetsanställda, vilket underlättar senare kontakt. Betydelsen av att företagen ser konkreta fördelar med samverkan och har möjlighet att påverka projektens målsättning, innehåll och genomförande redovisas. Handledarna vid universitet/institut anser att VFU gjort utbildningen intressantare, ökat genomströmningen, bidragit till de studerandes personliga utveckling och specialisering och varit värdefulla genom att ge ett utökat nätverk och gemensamma projektidéer. Handledarna önskar att ett mer systematiskt uppföljningsarbete för återkoppling till näringslivet hade utvecklats. Studenternas erfarenheter har i större omfattning än vad som varit fallet kunnat användas i efterföljande kursmoment. Avslutningsvis anses VFU ha stor potential vid andra utbildningsprogram under förutsättning att det avsätts resurser för ett medvetet och systematiskt utvecklingsarbete. En metod för systematisk utvärdering av projekten saknas och bör utvecklas.

Keywords

Verksamhetsförlagd utbildning; VFU; Pedagogik

Published in


Publisher: Institutionen för livsmedelsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet