Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2011

Lokalt producerad bioenergi vid ekologisk uthållig parkskötsel : exemplet Bulltofta rekreationsområde i Malmö

Johansson, Christina

Abstract

Det finns möjlighet för Bulltofta rekreationsområde att producera bioenergi motsvarande motionsanläggningens värme- och varmvattenbehov, genom småskalig förbränning. Leverans av överskottsvärme till fjärrvärmenätet ställer krav på anläggningen som temperatur, tryck och stabilitet i leveranserna. Det verkar mer vettigt att bara producera den mängd värme som används lokalt. Resterande mängd flis kan säljas till värmeverk eller användas som täckmaterial. Det finns även möjlighet att införa energigrödor på vissa ytor i rekreationsområdet. Syftet är inte främst att producera stora mängder bioenergi utan att i ett storskaligt laboratorium skapa ett visningssortiment för demonstration, kunskapsspridning och rekreation. En användning av Risebergabäcken som energiproducent kan vara möjlig då det finns teknik för småskaliga vattenkraftsanläggningar. Det skulle behövas en djupare studie kring hur mycket en sådan anläggning kan leverera, med hjälp av utvald teknik, kompletterade flödesuppgifter och uppmätt höjdskillnad i terrängen. Ett sådant projekt får dock inte komma i konflikt med pågående förstudie som drivs av VA-Syd, gällande etablering av våtmark öster om Risebergabäcken på Bulltofta rekreationsområde. Biobränslepotentialen har skattats utifrån erfarenhetsvärden och de verkligt producerade flismängderna bör mätas upp eller skattas på plats, innan en anläggning tas i drift. Bulltofta rekreationsområde är i dag 25 år och det finns fortfarande möjlighet att skapa en attraktiv park utifrån de förutsättningar som gäller i nuläget och de ursprungliga målen. Rapporten presenterar förslag till åtgärder utifrån dagens förutsättningar.

Keywords

miljö; park; skötsel; grönyteskötsel; bioenergi; biobränsle

Published in

Landskap, trädgård, jordbruk : rapportserie
2011, number: 2011:1
ISBN: ISBN 978-91-86373-52-8
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

    UKÄ Subject classification

    Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
    Bioenergy

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/126254