Skip to main content
Report, 2011

Marknads- och företagsekonomisk analys av produkter baserade på råvaror från industrihampa

Svennerstedt, Bengt; Rosenqvist, Håkan; Björklund, Thomas

Abstract

Sedan det svenska odlingsförbudet hävdes 2003 har marknadsutvecklingen för industrihampa i Sverige påbörjats. Efter åtta odlingssäsonger har odlingsarealen ökat sedan starten. Samtidigt som odlarna har lärt sig odlings- och skördeteknik har diskussionen om avsättning och kommersialisering av olika hampprodukter tagit fart. I denna rapport redovisas ett marknadsprojekt och ett ekonomiprojekt om industrihampa. Marknadsprojektet har haft till syfte dels att identifiera och illustrera marknadsprodukter baserade på hampråvara dels att omsätta dessa i marknadsvolymer och odlingsarealer samt andra resursinsatser, som krävs inom det svenska jordbruket. Ekonomiprojektet har haft till syfte att ta fram lönsamhetsunderlag för industriprodukter med råvaror från industrihampa och därmed få fram mer kunskap om de ekonomiska förutsättningarna att starta nya tillväxtföretag baserade på industrihampråvara. Marknadsstudien har lagts upp i form av konkreta fallstudier hos företag inom tre branscher. Dessa är Bostads- och byggmaterialbranschen, Möbelbranschen och Fordonsbranschen.Undersökningsmetodiken har bestått av företagsintervjuer och analyser av marknadspotential för de utvalda branscherna. Ekonomistudien har inneburit företagsekonomiska analyser (kostnads- och intäktskalkyler) för produktion och försäljning av utvalda typprodukter från framför allt byggmaterialbranschen. I studien har en egen kostnadskalkyl av hampodlingens ekonomiska förutsättningar som råvara för fiber genomförts. Intäktskalkyler för byggisolerprodukter har hämtats från litteratur och via företagens internethemsidor. Marknadspotentialberäkningen för studerade företag visar att hampodlingsarealen varierar mellan ca 90 och ca 110 ha för det analyserade bostadsföretagets råvarubehov. För möbelföretaget täcks råvarubehovet av ca 1000 ha hampodling och för de två analyserade fordonsföretagen täcks råvarubehovet av mellan ca 120 och ca 1125 ha hampodling. Detta visar på en relativt stor marknadspotential, som medför att odlingsarealen för industrihampa kan växa, om marknaden för industrihampa utvecklas och nya hampprodukter introduceras. Utöver de i studien studerade företagen finns det många andra likartade företag i Sverige, som inte ingår i bedömd marknadspotential. Kostnads- och intäktskalkylen för försäljning av hampfiberråvara visar att det med gjorda antaganden och dagens förutsättningar inte är lönsamt att enbart producera och sälja hampfiberråvara. En anledning till denna olönsamma försäljning är de höga processkostnaderna, som finns i en stationär beredningsanläggning. Det kan vara betydligt lönsammare att vidareförädla hampfibern till t.ex. värmeisoleringsprodukter och sälja dessa industriprodukter på byggmaterialmarknaden. Med ökad betalningsförmåga i konsumentledet är det tänkbart att producenterna i primärledet kan erhålla bättre betalt för hampfiberråvaran.

Keywords

industrihampa; produkter; marknad; ekonomi

Published in

Landskap, trädgård, jordbruk : rapportserie
2011, number: 2011:13
ISBN: 978-91-86373-64-1
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, SLU, Alnarp