Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2011

Säkert arbete med lösgående nötkreatur - ur ett arbetsmiljö-och djurmiljöperspektiv

Olsson, Åsa-Lina

Abstract

Arbetsskador med större djur som nötkreatur har alltid varit ett påtagligt arbetsmiljöproblem för dem som på olika sätt hanterar djur i sitt yrke. Årligen händer det olyckor med dödlig utgång, där både kor och tjurar varit inblandade. I och med den höga skadefrekvensen har behovet av föreskrifter om arbete med djur blivit allt större. Arbetsmiljöverket har därmed beslutat att skriva en föreskrift om arbete med djur, vilken beräknas träda i kraft under 2007. Detta examensarbete ska vara tillhjälp för att föreskriftens intension ska kunna uppfyllas och är en del i SLU-projektet ”Säkrare arbete med lösgående djur”. Med en tro om att arbetsmiljön måste gå hand i hand med djurmiljön för att främja en så säker miljö som möjligt vid arbete med djur behandlas säkerhetstänkandet både för människan och djuren i detta examensarbete. Syftet med examensarbetet är att ta fram underlag för fakta och praktiska råd gällande säkert arbete med nötkreatur genom hela lantbrukskedjan. Det innefattar arbetet hos den enskilda producenten på gården. Djurtransportörernas arbete från gård till leverans samt olycksfallsriskerna för stallpersonalen på slakterierna. Studien kommer att vara generell för nötkreatur och innefattar såväl mjölkproduktionen som köttproduktionen. För att ha ett framåtriktat perspektiv begränsas gårdsstudierna till lösgående system där djuren går i grupp. Arbetet innefattar dels en studie av den litteratur som berör området samt en fältstudie, där 4 nötköttsproducenter, 4 mjölkproducenter, 3 transportörer och stallpersonal från 3 slakterier varit delaktiga. Under fältstudien stod det klart att märkning av kalvar och förflyttningar av djur var de farligaste momenten hos producenterna. Hos transportörerna ansågs lastningen på gården vara det mest riskabla momentet och stallpersonalen på slakterierna ansåg avlastningsarbetet från djurbilen vara riskabelt liksom förflyttning av djur inom slakteriet. De incidenterna som förekommit hos de intervjuade var främst knäskador och brutna revben tillföljd av spark- och klämskador. Under studien kom det också fram att de intervjuade hade mera kunskap inom djurmiljöområdet än inom arbetsmiljöområdet. För att en optimal säkerhet ska kunna uppnås krävs dock att de som arbetar med djur har goda kunskaper inom båda områdena. För att bidra till ett ökat kunnande om arbete med djur har slutliga råd och rekommendationer tagits fram baserade på litteraturstudien och fältstudien. De mer övergripande rekommendationerna lyfts här fram: - Beakta alltid djurens starka instinkter. - Risken för olycksfall kan minska om människa och djur har en positiv relation till varandra. - Ett nytänkande där djurens naturliga beteende får utgöra grunden för djurhållningen skulle kunna ge säkrare förhållanden i samband med hanteringen av djur. - Kunskap kan rädda liv. Min förhoppning är att resultaten av examensarbetet skall kunna användas för att öka kunskapsnivån bland dem som arbetar med djur, i djurrelaterade utbildningar på olika nivåer samt tjäna som underlag för fortsatt forskning och utveckling inom området. Med målsättningen att skapa säkrare och mera attraktiva arbetsförhållanden vid arbete med djur och därmed minska antalet djurrelaterade olyckor.

Keywords

djurhantering; nötkreatur; arbetsmiljö

Published in

Landskap, trädgård, jordbruk : rapportserie
2011, number: 2011:47
ISBN: 978-91-86373-79-5
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

    UKÄ Subject classification

    Agricultural Occupational Health and Safety

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/126293