Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2023

Livsmedelstrygghet och viltets värde - en studie av vilt i Sverige

Gren, Ing-Marie; Andersson, Hans; Jonasson, Lars; Knutsson, Rickard

Abstract

Viltköttets värde för att trygga en önskvärd nivå på livsmedelsförsörjningen i en krissituation beräknas genom att kombinera populationsmodeller med skuggprissättningstekniker. Det marginella värdet, eller skuggpriset, av att uppnå en viss försörjningsnivå givet en krissituation skattas via en partiell jämviktsmodell. Studien beräknar värden för älg, rådjur, vildsvin, dovhjort och ren totalt för Sverige och för olika län. Resultaten visar att kött från dessa djurslag kan stå för cirka 10 % av köttkonsumtionen i Sverige, och för 1 % av den lägsta energikonsumtionen hänförligt till samtliga livsmedel i kristider för hela Sverige men kan uppgå till ca 8 % för vissa län. Skuggpriset på vilt vid minimienergibehovet varierar mellan 0,001 och 0,044 kr/kcal (1 och 89 kr/kg slaktvikt) beroende på krisscenario. Som mest uppgår det totala värdet vid aktuella populationer till 5,2 miljarder kr. Värdet varierar stort mellan olika län beroende på storleken på, främst, älg- och vildsvinstammar.

Keywords

livsmedelstrygghet; viltpopulationer; värde; skuggprismetoden; Sverige

Published in

Working Paper Series / Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Economics
2023, number: 2023:01
Publisher: Institutionen för ekonomi, Sveriges lantbruksuniversitet