Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2023

Spöprovfiske efter gädda i Vänern

Sundblad, Göran

Abstract

För en hållbar förvaltning av svenska gäddbestånd behövs kunskap om beståndens status. Dataunderlag för att bedöma status kommer huvudsakligen från standardiserade övervakningsprogram. De metoder som i dag används för fiskövervakning lämpar sig dock inte för gädda varför riktade spöprovfisken har kommit att bli en viktig metod för uppföljning av gäddbestånd. Under våren 2022 genomfördes för första gången ett standardiserat spöprovfiske i sex vikar i Vänern, fördelade på tre områden. Fisket följde den metodik som i stor utsträckning har använts på ostkusten, vilket möjliggjorde en jämförelse av täthet (fångst per ansträngning) och storleksstruktur mellan Vänern och ostkusten. Resultaten visar att gäddbestånden i Vänern är glesare, med färre antal fångade gäddor per spöfisketimme (0.24), jämfört med ostkusten, där två tidigare studier fångat 0.75 respektive 0.61 gäddor per spöfisketimme. Däremot är gäddorna större i Vänern. Medianstorleken var 74 cm, vilket är ca 13 cm mer än på ostkusten. Indikatorn L90, vilken anger längden som 10 % av gäddorna är längre än, var 103 cm i Vänern jämfört med omkring 75 cm på ostkusten. Därtill redovisas information om lekstatus, könskvot samt kroknings- och blödningsskador i rapporten. Insamlat data är användbart för bedömningar av gäddans status i Vänern och för jämförelser med andra svenska gäddbestånd. Metodiken som har använts bedöms utgöra en grund för framtida uppföljning av Vänerns gäddbestånd.

Keywords

Fritidsfiske; beståndsanalys; resursövervakning; sportfiske

Published in

Aqua notes
2023, number: 2023:15
ISBN: 978-91-8046-881-7, eISBN: 978-91-8046-882-4
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet

  UKÄ Subject classification

  Fish and Aquacultural Science

  Publication Identifiers

  DOI: https://doi.org/10.54612/a.7scudfk3ut

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/126429