Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2023

Skötsel av naturbetesmarker - hur upplever lantbrukare de krav som ställs?

Manevska Tasevska, Gordana; Swärd, Rebecca; Opdenbosch, Harold; Brady, Mark

Abstract

Naturbetesmarker är sedan lång tid en del av det svenska kulturlandskapet och är med sitt varierade växt- och djurliv viktiga för att bevara den biologiska mångfalden. Att sköta naturbetesmarker innebär en merkostnad, så för att bevara markerna ges EU-stöd till lantbrukare. De krav som ställs för skötseln av naturbetesmarkerna kan många gånger vara svåra att möta i den redan komplexa och lokalt anpassade verksamhet det innebär att driva ett lantbruk. I denna rapport analyseras hur lantbrukare uppfattar att reglerna som styr ersättningssystemet för bevarande av naturbetesmarker inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik fungerar på den enskilda gården. Regler som upplevs som onödiga, svåra att implementera, eller som motverkar andra värden än att bevara naturbetesmarker riskerar att minska lantbrukarens vilja att ta del av stöden och hålla sina marker öppna.

Published in

Rapport / AgriFood Economics Centre
2023, number: 2023:4
Publisher: AgriFood Economics Centre