Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2023Open access

Förekomst av fisk och större kräftdjur på Västerhavets grunda mjukbottnar : kartering baserad på fallfälleprovtagning

Olin, Agnes; Fredriksson, Ronny; Erlandsson, Mårten; Bergström, Ulf

Abstract

I denna rapport sammanställer vi provfiskedata från Öresund, Kattegatt och Skagerrak, insamlade med fallfällor 2004–2019, och använder dessa data för att kartlägga habitat för fisk och större kräftdjur på grunda mjukbottnar (0−1 m). Vi fokuserar på åtta arter, inklusive årsyngel av två arter av plattfisk (rödspätta och skrubbskädda), ett antal mindre fiskarter (sandstubb, lerstubb, storspigg och tångsnälla) samt två arter av större kräftdjur (strandkrabba och sandräka). I rapporten beskriver vi tillgängliga dataset, presenterar tidsserier från de platser där upprepad provtagning har skett, och kartlägger utbredningen av de inkluderade arterna. Genom att kombinera fallfälledatat med heltäckande kartor över viktiga miljövariabler (salthalt, vågexponering, bottnens lutning), bygger vi habitatmodeller som vi använder för att prediktera sannolikheten för förekomst av de olika arterna vid grunda bottnar längs hela västkusten. Modellerna fungerar bra för att prediktera förekomst inom de områden där insamlade data finns, och visar på tydliga rumsliga mönster hos flera av arterna. Dock är prediktionerna osäkra för de områden där data inte finns att tillgå. Då fallfällor provtar ett viktigt habitat (grunda mjukbottnar) där det är ont om kunskap om utbredningen av fiskar och kräftdjur kan både det sammanställda datasetet och kartprediktionerna fungera som viktigt underlag i förvaltningen av dessa habitat i de områden där data finns att tillgå.

Keywords

fallfällor; utbredningskartor; västkusten; grunda mjukbottnar

Published in

Aqua notes
2023, number: 2023:18
eISBN: 978-91-8046-670-7
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet