Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2023Open access

Att bygga på åkermark – ett hot mot framtida livsmedelsförsörjning?

Malmström, Nils; Brady, Mark

Abstract

Kommuner har bestämmanderätt över planprocesser och det finns idag en diskussion om huruvida det byggs för mycket på värdefull åkermark. Överexploatering av jordbruksmark kan bero på att kommuner saknar tillräckliga incitament att beakta markens värde för en tryggad nationell livsmedelsförsörjning i sina beslutsprocesser. För att införliva detta värde i beslutsprocessen kan dagens skydd i miljöbalken behöva kompletteras med ytterligare styrmedel. Det första steget mot ett bättre skydd av jordbruksmarken är dock att fatta beslut om hur mycket mark som behöver bevaras för framtiden, och utifrån det kan ett lämpligt styrmedel utformas.

Published in

Agrifood Fokus
2023, number: 2023:9
Publisher: AgriFood Economics Centre

   SLU Authors

  • UKÄ Subject classification

   Economics

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/126758