Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2023Open access

Ekonomisk analys av nyttjandet av Sveriges hav åren 2014–2020

Koehler, Birgit; Mustamäki, Noora; Bryhn, Andreas

Abstract

Havet är inte bara viktigt för de organismer som lever i eller av det, utan står även för betydande ekonomiska värden. I denna rapport beskrivs Statistikmyndigheten SCB:s ekonomiska statistik från 2014–2020 för svenska näringar som är beroende av havet. Här beskrivs även värdet av nyttor kopplade till rekreation vid kusten, samt fiske. Dessutom beskrivs det totala ekonomiska värdet under förutsättning att God Miljöstatus skulle nås år 2040 i svenska vatten. Nettoomsättningen inom den maritima sektorn har ökade under sjuårsperioden 2014–2020. Det årliga genomsnittet av nettoomsättningen av de marina näringarna var 106 miljarder kronor, förädlingsvärdet 31 miljarder kronor och exporten 12 miljarder kronor. Nettoomsättningen av de maritima näringarna motsvarade cirka 2,1 procent, förädlingsvärdet cirka 0,6 procent, och exporten cirka 0,3 procent av Sveriges bruttonationalprodukt 2019 och 2020. I genomsnitt utgjorde transportsegmentet den största andelen av de maritima näringarna både avseende den totala nettoomsättningen och förädlingsvärdet, medan exporten dominerades av segmentet ”teknik och produktion”. Antal gästnätter i besöksanläggningar i kustområdet i hela riket ökade under sjuårsperioden 2014–2020. Störst antal gästnätter rapporterades från Egentliga Östersjön. Det kommersiella fisket ökade i landningsvärde 2014–2020, men antalet anställda i branschen minskade. Under samma period har det inte skett mer fritidsfiske, men kostnaderna har ökat. Betalningsviljan för att uppnå God Miljöstatus i svenska vatten har i tidigare studier skattats till 8,2 miljarder kronor. Medianvärdet för betalningsvilja var 500 kr per person och år, och medelvärdet var 1 075 kr per person och år.

Keywords

ekonomisk analys; havets nyttjande; yrkesfiske; fritidsfiske; rekreation

Published in

Aqua notes
2023, number: 2023:19eISBN: 978-91-8046-683-7
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet